Historia

Opis studiów

W roku akademickim 2019/2020 rekrutacja na studia podyplomowe

nie będzie prowadzona

Studia Podyplomowe z zakresu historii trwają trzy semestry. Zajęcia odbywają się w soboty minimum trzy razy w miesiącu, w godzinach 8.30-18.00. Program obejmuje ok. 350 godz. zróżnicowanych zajęć. Ich przedmiotem są najważniejsze zjawiska procesu dziejowego od starożytności po czasy współczesne. Program przewiduje wykłady z wielkich epok historycznych oraz z dydaktyki historii, wstępu do badań historycznych, nauk pomocniczych historii. W ostatnim semestrze student odbywa konsultacje dyplomowe, których celem jest ułatwienie napisania pracy dyplomowej. Słuchacz Studiów Podyplomowych jest zobowiązany do: uczestnictwa we wszystkich oferowanych przez Instytut Historii UJ zajęciach, uzyskania zaliczeń i pozytywnych not z egzaminów przewidzianych planem studiów oraz przedstawienia pracy dyplomowej (z jednego, wybranego wykładu z wielkich epok historycznych). Po uzyskaniu wymaganych zaliczeń i egzaminów oraz pozytywnym egzaminie dyplomowym, słuchacz otrzyma świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu historii.

Terminy

Termin składania dokumentów 

Limity przyjęć

Od 25 do 50 osób

Wymagane dokumenty

Kwestionariusz osobowy, potwierdzona kserokopia  dyplomu studiów wyższych wydany przez uczelnię (orginał do wglądu), 2 fotografie, kserokopia dowódu osobistytego (orginał do wglądu). Dokumenty można złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:  

Instytut Historii UJ 

ul. Gołębia 13 

31-007 Kraków

z dopiskiem studia podyplomowe.

O uruchomieniu studiów poinformujemy Państwa pocztą mailową.

Opłaty

3150 złotych (za trzy semestry)

Adres i telefon osoby odpowiedzialnej za studia w sekretariacie Instytutu Historii UJ:

a.zwadlo@uj.edu.pl telefon: (12) 663 12 42; (12) 663 12 43

Zobacz również