Trzyletnie studia stacjonarne pierwszego stopnia w zakresie historii

Opis studiów

 

Podczas studiów studenci realizują kursy z wszystkich epok historycznych. Obowiązkowo wszyscy zaliczają zajęcia z archeologii, historii starożytnej, historii średniowiecznej powszechnej i Polski, historii powszechnej nowożytnej i Polski, historii XIX oraz XX wieku powszechnej i Polski. Przygotowując się do pracy historyka studenci uczęszczają na zajęcia z nauk pomocniczych historii oraz vademecum historyka. Studia uzupełniają lektoraty z języka łacińskiego i języków nowożytnych.

Studenci realizują:  specjalizację nauczycielską, specjalizację archiwistyczną lub specjalność antropologia historyczna. 

Studia kończą się uzyskaniem stopnia licencjata. Warunkiem otrzymania stopnia licencjata jest zaliczenie odpowiedniej liczby kursów, przygotowanie rozprawy dyplomowej i zdanie egzaminu licencjackiego (obrona pracy).

 

Więcej informacji zob.: Oferta edukacyjna » 

Rekrutacja

 

Rekrutacja na studia odbywa się poprzez stronę internetową: Uniwersytet Jagielloński. Elektroniczna Rekrutacja Kandydatów 

 

 

Rejestracja oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych

Kandydaci posiadający maturę zagraniczną (inną niż IB lub EB)

od 31.07.2019 od godz. 19:00 do 09.09.2019

Kandydaci posiadający maturę: polską (nową lub egzamin dojrzałości), międzynarodową IB, europejską EB

od 31.07.2019 od godz. 19:30 do 11.09.2019

Potwierdzanie rejestracji

Ustalenie ostatecznej listy kan­dydatów uwzględnianych w po­stępowaniu kwali­fikacyjnym w oparciu o  wniesione opłaty rekrutacyjne.

Kandydaci posiadający maturę zagraniczną (inną niż IB lub EB)

do 13.09.2019,  do godz. 12:00

Kandydaci posiadający maturę: polską (nową lub egzamin dojrzałości), międzynarodową IB, europejską EB

do 13.09.2019,  do godz. 12:00

Wprowadzanie do systemu ERK wyników matury oraz osią­gnięć w olimpia­dach i konkursach

do 13.09.2019,  do godz. 12:00

UWAGA: Kandydaci posiadający maturę zagraniczną (inną niż IB lub EB): skany dokumentów potwierdzających uzyskane wyniki maturalne należy dostarczyć do9.09.2019 r. do Działu Rekrutacji na Studia.

UWAGA: Zaświadczenia o posiadanych osiągnięciach w konkursach uprawniających do podjęcia studiów należy dostarczyć do 13.09.2019 do Działu Rekrutacji na Studia.

UWAGA: Kandydaci spełniający warunki art. 44zzp ustawy o systemie oświaty: skany dokumentów potwierdzających uzyskane wyniki należy dostarczyć do 11.09.2019 r. do Działu Rekrutacji na Studia.

Ogłoszenie listy rankingowej

17.09.2019

Wpisy na studia

Kandydaci przyjęci powinni dokonać wpisu w ściśle wyznaczonym terminie, dostępnym po zalogowaniu do indywidualnego konta ERK w karcie rejestracji w zakładce "wymagane dokumenty" po zatwierdzeniu formularza "dane do wpisu". Niedokonanie wpisu w wyznaczonym terminie będzie skutkować nieprzyjęciem na studia.

od 18.09.2019 do 19.09.2019

jeżeli w powyższym terminie nie zostanie wypełniony limit miejsc, oraz wyniki kwalifikacji kandydatów z listy rezerwowej będą pozwalały na podjęcie decyzji o przyjęciu, to wpisy kolejnej grupy następować będą w terminie


od 20.09.2019 do 23.09.2019

w przypadku powtarzania procedury

24.09.2019

W przypadku możliwości kwalifikowania kolejnej grupy kandydatów, wpisy następować będą w terminach jednodniowych następujących po sobie dniach roboczych.

Zasady kwalifikacji

Formalne warunki wstępne

Na studia może być przyjęta osoba posiadająca świadectwo dojrzałości lub inny dokument uprawniający do podjęcia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich w Polsce.

Wynik kwalifikacji

Kandydaci są umieszczani na liście rankingowej w kolejności według uzyskanego wyniku kwalifikacji. Wynik kwalifikacji oblicza się w oparciu o wyniki przedmiotowe, przeliczone zgodnie z poniższą tabelą:

 

nazwa przedmiotu kwalifikacyjnego

waga wyniku przedmiotowego

grupa 1

historia

2

grupa 2

uwzględniany 1 wynik przed­mio­towy

filozofia

1

geografia

1

historia muzyki

1

historia sztuki

1

język angielski

1

język francuski

1

język hiszpański

1

język łaciński i kultura antyczna

1

język niemiecki

1

język polski

1

język rosyjski

1

język włoski

1

wiedza o społeczeństwie

1

Wyniki z przedmiotów maturalnych mnożone są przez przypisane im w powyższej tabeli wagi. Następnie wybierane są najkorzystniejsze dla kandydata przedmioty z poszczególnych grup w liczbie:

 • 1 przedmiot z grupy 1
 • 1 przedmiot z grupy 2

Wyniki przedmiotowe z wybranych przedmiotów są sumowane, a następnie dzielone przez 3 (sumę tylu największych wag z każdej grupy, ile przedmiotów z danej grupy branych jest pod uwagę). Tak obliczony wynik kwalifikacji jest liczbą z zakresu od 0 do 100, obliczaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

W przypadku nowej polskiej matury (2002–2019) przy obliczaniu wyniku przedmiotowego pod uwagę brane są wyłącznie wyniki egzaminu pisemnego uzyskane na poziomie rozszerzonym. W przypadku języków obcych uwzględniane są wyniki egzaminu na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym. Wyniki uzyskane na poziomie podstawowym oraz wyniki z egzaminów ustnych nie są uwzględniane.

Jeżeli kandydat nie posiada wyniku z danego przedmiotu lub nie posiada go na poziomie rozszerzonym czy – w przypadku języków obcych – dwujęzycznym, otrzymuje za niego 0 punktów. Nie pozbawia go to jednak prawa do udziału w rekrutacji.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu obliczania wyniku kwalifikacji, w szczególności dla matur International Baccalaureate, European Baccalaureate oraz innych matur zagranicznych, znajdują się na stronie rekrutacja.uj.edu.pl/studia-i-stopnia/obliczanie-wyniku.

Olimpiady ogólnopolskie

Poniższa tabela przedstawia sposób uwzględniania w postępowaniu kwalifikacyjnym na te studia osiągnięć w eliminacjach stopnia centralnego olimpiad ogólnopolskich.

nazwa olimpiady

osiągnięcia dające kandydatowi

maksymalny wynik kwalifikacji

maksymalne wyniki przedmiotowe w danej grupie

grupa 1

grupa 2

Olimpiada Artystyczna: Sekcja Muzyki

laureat

finalista

Olimpiada Artystyczna: Sekcja Plastyki

laureat

finalista

Olimpiada Filozoficzna

laureat

finalista

Olimpiada Geograficzna

laureat

finalista

Olimpiada Historyczna

laureat

finalista

Olimpiada Języka Angielskiego

laureat

finalista

Olimpiada Języka Białoruskiego

laureat

finalista

Olimpiada Języka Francuskiego

laureat

finalista

Olimpiada Języka Hiszpańskiego

laureat

finalista

Olimpiada Języka Łacińskiego

laureat

finalista

Olimpiada Języka Niemieckiego

laureat

finalista

Olimpiada Języka Rosyjskiego

laureat

finalista

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

laureat

finalista

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

laureat

finalista

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

laureat

finalista

Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej

laureat

finalista

Olimpiada Znajomości Afryki

laureat

finalista

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Prawie

laureat

finalista

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

laureat

finalista

Olimpiada „Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego”

laureat

finalista

Olimpiada Przedsiębiorczości

laureat

finalista

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie

laureat

finalista

Olimpiada z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową

laureat

finalista

Olimpiady międzynarodowe

Poniższa tabela przedstawia sposób uwzględniania w postępowaniu kwalifikacyjnym na te studia osiągnięć w finałach olimpiad międzynarodowych.

nazwa olimpiady

osiągnięcia dające kandydatowi maksymalny wynik kwalifikacji

Międzynarodowa Olimpiada Filozoficzna

uczestnik, medalista

Międzynarodowa Olimpiada Geograficzna

uczestnik, medalista

Konkursy międzynarodowe i ogólnopolskie

Poniższa tabela przedstawia sposób uwzględniania w postępowaniu kwalifikacyjnym na te studia osiągnięć w konkursach.

nazwa konkursu

osiągnięcia dające kandydatowi maksymalny wynik kwalifikacji

Konkurs Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim*

laureat

Konkurs „Olimpiada Wiedzy o Górnym Śląsku”

laureat

Konkurs „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”

laureat

 

 

Limit przyjęć

Limit miejsc
18
Minimalna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów
30
Podana wyżej minimalna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów dotyczy wszystkich kandydatów, w tym również cudzoziemców.

Wymagane dokumenty

Dokumenty wymagane do potwierdzenia rejestracji

Podczas rejestracji na te studia kandydat nie dostarcza dokumentów.

Dokumenty wymagane przy wpisie

Wszyscy kandydaci dokonując wpisu na studia zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia, wydrukowane z indywidualnego konta ERK kandydata i podpisane,
 • kopia świadectwa dojrzałości polskiej matury lub:
  • dyplomu matury międzynarodowej IB, lub
  • świadectwa matury europejskiej EB, lub
  • dokumentu innej matury zagranicznej, opatrzonego apostille lub poddanego legalizacji, zawierającego informacje o uzyskanych wynikach i o uprawnieniu do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe do każdego typu szkół wyższych w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwa lub z dołączonym osobnym potwierdzeniem tego uprawnienia

– z oryginałem do wglądu.
Jeżeli w terminie wpisu kandydat nie posiada jeszcze takiego dokumentu – wydane przez odpowiednią instytucję zaświadczenie zawierające informacje o uzyskanych wynikach i uprawnieniu do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo oraz pisemne oświadczenie o dostarczeniu kopii świadectwa z oryginałem do wglądu w terminie do 25 września 2019 roku.
Jeżeli w terminie wpisu kandydat legitymujący się inną maturą zagraniczną nie posiada jeszcze apostille lub legalizacji do tego dokumentu, dołącza do niego pisemne oświadczenie o dostarczeniu apostille lub legalizacji w terminie do 25 września 2019 roku,

 • kserokopia dokumentu potwierdzającego osiągnięcie w ogólnopolskich olimpiadach stopnia centralnego, olimpiadach międzynarodowych oraz konkursach, jeżeli było brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym (wraz z jego oryginałem do wglądu),
 • fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle,
 • podczas wpisu na studia kandydat okazuje do wglądu własny dokument tożsamości. Pełnomocnik reprezentujący kandydata okazuje do wglądu własny dokument tożsamości oraz kopię dokumentu tożsamości kandydata,
 • do każdego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski, z wyjątkiem matury IB, należy dołączyć oryginał poświadczonego tłumaczenia na język polski. Przez tłumaczenie poświadczone rozumie się tłumaczenie uwierzytelnione przez:
  • osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych lub
  • osobę zarejestrowaną jako osoba pełniąca funkcję odpowiadającą funkcji tłumacza przysięgłego w Polsce w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie lub Szwajcarii, lub
  • konsula RP właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument, lub
  • akredytowane w Polsce przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument

.

Kandydaci posiadający świadectwo maturalne uzyskane poza granicami Polski inne niż świadectwo matury międzynarodowej (IB) lub matury europejskiej (EB), z wyłączeniem świadectw uzyskanych w państwach członkowskich UE, OECD i EFTA oraz świadectw uznawanych na podstawie umów międzynarodowych zobowiązani są dostarczyć  dodatkowo następujące dokumenty:

 • dokumenty matury zagranicznej wymagające uznania w drodze decyzji administracyjnej za dokument potwierdzający uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe powinny być złożone wraz z decyzją właściwego kuratora oświaty o uznaniu ich za potwierdzające w Polsce uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe.

Opłaty

Opłata rekrutacyjna

Jest opłata rekrutacyjna

tak

Wysokość opłaty

85,00 PLN / 20,00 EUR / 22,00 USD

Kandydat wybiera walutę podczas rejestracji. Raz wybranej waluty nie można zmienić.

Po dokonaniu rejestracji generowany jest unikatowy numer rachunku bankowego, który służy wyłącznie do wnoszenia opłaty rekrutacyjnej za tę rejestrację. Nie należy wnosić na niego żadnych innych opłat (np. czesnego, opłaty za legitymację). Numer rachunku jest dostępny po zalogowaniu w karcie rejestracji.

Najszybszą metodą płatności jest płatność online Paybynet, dostępna w przypadku wybrania płatności w złotówkach (PLN) – sprawdź, jakie banki są obsługiwane ». Zachęcamy również do dokonywania wpłat przelewem internetowym, bankowym lub bezpośrednio w Banku PEKAO S.A., księgowanych szybciej niż opłaty wykonywane na poczcie lub innymi metodami.

Wszystkie koszty manipulacyjne ponosi kandydat, w tym opłaty związane ze zwrotem lub przeksięgowaniem błędnie wpłaconych środków.

Dokonując wpłaty w banku zagranicznym należy przed numerem rachunku dodać kod SWIFT: PKOPPLPW.

Opłata za studia

Studia płatne

nie

Adres i telefon osoby odpowiedzialnej za studia w sekretariacie Instytutu Historii UJ:

a.zwadlo@uj.edu.pl; telefon (12) 663-12-42 

Zobacz również