Dwuletnie studia stacjonarne drugiego stopnia w zakresie historii

Opis studiów

Podczas studiów magisterskich na kierunku historia student specjalizuje się w jednej wybranej epoce historycznej. Służy temu wybrane na I roku seminarium oraz wykłady epokowe (z historii Polski i powszechnej) Ponadto pogłębia swą wiedzę na temat historii historiografii i metodologii historii. W celu rozszerzenia zainteresowań ponad epokę student zalicza obowiązkowo dwa bloki historycznych składające się z czterech zróżnicowanych tematycznie zajęć. Zwiększeniu sprawności językowej służą zajęcia z języka obcego nowożytnego oraz translatorium. Podczas dwuletniego seminarium pod opieką promotora student przygotowuje pracę magisterską.

Studenci w ramach zapisów na zajęcia na I roku wybierają między specjalnością antropologia historyczna, specjalizacją nauczycielską,  specjalizacją Dziedzictwo historyczne i edytorstwo źródeł oraz  specjalizacją zarządzanie dokumentacją - archiwistyka.

 

Więcej informacji zob.: Oferta edukacyjna »

 

Rekrutacja

Rejestracja oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych

od 11.09.2019 od godz. 21:00 do 22.09.2019

Potwierdzanie rejestracji

Ustalenie ostatecznej listy kan­dydatów uwzględnianych w po­stępowaniu kwali­fikacyjnym w oparciu o wniesione opłaty rekrutacyjne.

do 23.09.2019,  do godz. 12:00

Wprowadzenie do systemu ERK informacji o wynikach studiów wyższych

do 23.09.2019,  do godz. 12:00

Ogłoszenie listy rankingowej

25.09.2019

Wpisy na studia

Kandydaci przyjęci powinni dokonać wpisu w ściśle wyznaczonym terminie, dostępnym po zalogowaniu do indywidualnego konta ERK w karcie rejestracji w zakładce "wymagane dokumenty" po zatwierdzeniu formularza "dane do wpisu". Niedokonanie wpisu w wyznaczonym terminie będzie skutkować nieprzyjęciem na studia.

od 26.09.2019 do 27.09.2019

W przypadku możliwości kwalifikowania kolejnej grupy kandydatów, wpisy następować będą w terminach jednodniowych następujących po sobie dniach roboczych.

Zasady kwalifikacji

Formalne warunki wstępne

Na studia mogą być przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata):

 • na kierunku historia – grupa 1,
 • na innych kierunkach w obszarach nauk: humanistycznych, społecznych – grupa 2,
 • na dowolnych innych kierunkach – grupa 3.

Wynik kwalifikacji

Podstawą ustalenia listy rankingowej kandydatów są wyniki postępowania kwalifikacyjnego obliczone w oparciu o następujące elementy kryteriów kwalifikacji:

nazwa elementu

waga

ocena z egzaminu dyplomowego

50 %

średnia ze studiów

50 %

Wynik postępowania kwalifikacyjnego jest sumą wyników ze wszystkich powyżej wymienionych elementów kryteriów przemnożonych przez odpowiadające danym elementom wagi pomnożoną dodatkowo przez współczynnik zależny od grupy, w obrębie której kandydat przystępuje do kwalifikacji, zgodnie z poniższą tabelą:

numer grupy

współczynnik

grupa 1

1

grupa 2

0,85

grupa 3

0,75

Tak określony wynik postępowania kwalifikacyjnego jest liczbą z zakresu od 0 do 100, podaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu ustalania wyników z poszczególnych elementów kryteriów kwalifikacji, a także wszystkie pozostałe informacje o zasadach kwalifikacji na studia II stopnia znajdują się na stronie internetowej rekrutacja.uj.edu.pl.

Limity przyjęć

 

Minimalna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów

20

Podana wyżej minimalna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów dotyczy wszystkich kandydatów, w tym również cudzoziemców.

Wymagane dokumenty

Dokumenty wymagane do potwierdzenia rejestracji

Podczas rejestracji na te studia kandydat nie dostarcza dokumentów.

Dokumenty wymagane przy wpisie

Wszyscy kandydaci dokonując wpisu na studia zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
 • podanie o przyjęcie na studia, wydrukowane z indywidualnego konta ERK kandydata i podpisane,
 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych uprawniającego do podjęcia studiów drugiego stopnia – z oryginałem do wglądu.
  Dyplom uzyskany poza Polską powinien być opatrzony apostille lub poddany legalizacji, lub należy do niego dołączyć pisemne oświadczenie o dostarczeniu apostille lub legalizacji w terminie do 25 września 2019 roku.
  Jeżeli w dyplomie brak jest informacji o uprawnieniu do kontynuowania kształcenia w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która dyplom wydała, kandydat zobowiązany jest dołączyć potwierdzenie tego uprawnienia.
  Jeżeli w terminie wpisu kandydat nie posiada jeszcze wydanego dokumentu dyplomu, przedstawia wydane przez uczelnię zaświadczenie potwierdzające uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia stopnia w państwie, w którego systemie działa ta uczelnia oraz pisemne oświadczenie o dostarczeniu kopii dyplomu z oryginałem do wglądu w terminie do 25 września 2019 roku.,
 • kopia wydanego przez uczelnię dokumentu potwierdzającego uwzględniany w postępowaniu wynik studiów wyższych:
  • jeżeli była uwzględniana średnia ocen ze studiów, ocena z egzaminu dyplomowego lub ocena z pracy dyplomowej: kopia odpowiedniej strony w suplemencie do dyplomu lub w transkrypcie wraz ze stroną zawierającą nazwisko i numer dyplomu lub transkryptu lub kopia zaświadczenia zawierającego tę ocenę, wydanego przez ukończoną uczelnię
  • jeżeli była uwzględniana ocena na dyplomie: kopia pierwszej strony dyplomu z wpisanym ogólnym wynikiem studiów lub zaświadczenia zawierającego tę ocenę, wydanego przez ukończoną uczelnię
  – z oryginałem do wglądu,
 • fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle,
 • podczas wpisu na studia kandydat okazuje do wglądu własny dokument tożsamości. Pełnomocnik reprezentujący kandydata okazuje do wglądu własny dokument tożsamości oraz kopię dokumentu tożsamości kandydata,
 • do każdego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski należy dołączyć oryginał poświadczonego tłumaczenia na język polski. Przez tłumaczenie poświadczone rozumie się tłumaczenie uwierzytelnione przez:
  • osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych lub
  • osobę zarejestrowaną jako osoba pełniąca funkcję odpowiadającą funkcji tłumacza przysięgłego w Polsce w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie lub Szwajcarii, lub
  • konsula RP właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument, lub
  • akredytowane w Polsce przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument
  .

Opłaty

Opłata rekrutacyjna

Jest opłata rekrutacyjna

tak

Wysokość opłaty

85,00 PLN / 20,00 EUR / 22,00 USD

Kandydat wybiera walutę podczas rejestracji. Raz wybranej waluty nie można zmienić.

Po dokonaniu rejestracji generowany jest unikatowy numer rachunku bankowego, który służy wyłącznie do wnoszenia opłaty rekrutacyjnej za tę rejestrację. Nie należy wnosić na niego żadnych innych opłat (np. czesnego, opłaty za legitymację). Numer rachunku jest dostępny po zalogowaniu w karcie rejestracji.

Najszybszą metodą płatności jest płatność online Paybynet, dostępna w przypadku wybrania płatności w złotówkach (PLN) – sprawdź, jakie banki są obsługiwane ». Zachęcamy również do dokonywania wpłat przelewem internetowym, bankowym lub bezpośrednio w Banku PEKAO S.A., księgowanych szybciej niż opłaty wykonywane na poczcie lub innymi metodami.

Wszystkie koszty manipulacyjne ponosi kandydat, w tym opłaty związane ze zwrotem lub przeksięgowaniem błędnie wpłaconych środków.

Dokonując wpłaty w banku zagranicznym należy przed numerem rachunku dodać kod SWIFT: PKOPPLPW.

Opłata za studia

Studia płatne

nie

Adres i telefon osoby odpowiedzialnej za studia w sekretariacie Instytutu Historii UJ:

 

justyna.galuszka@uj.edu.pl ; telefon (12) 663-14-33

ul. Gołębia 13 pokój 4 

Zobacz również