Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów

Studia historyczne i nauczanie historii Polski i powszechnej jest wpisane w wielowiekową tradycję Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kształcąc studentów w Instytucie Historii staramy się nie tylko o stworzenie jak najlepszych warunków nauki i zapewnienie wysokiego poziomu dydaktycznego, ale także o rozszerzanie horyzontów wiedzy studentów. Studia służyć mają też realizacji ważnych zadań społecznych i kulturowych związanych z upowszechnieniem treści nauczania, ukazujących znaczenie dziejów Polski i historii powszechnej. Wykładający pracownicy ściśle łączą przy tym swe badania naukowe z dydaktyką.

W Instytucie Historii prowadzone są studia stacjonarne I i II stopnia w zakresie historii. Na program studiów składają się zajęcia wspólne dla wszystkich studentów oraz zajęcia, które studenci realizują w ramach obligatoryjnej, ale dowolnie wybranej przez siebie przed rozpoczęciem I roku jednej z trzech specjalizacji: nauczycielskiej, archiwistycznej lub antropologii historycznej na studiach I stopnia oraz jednej z czterech na studiach II stopnia: nauczycielskiej, archiwistycznej, antropologii historycznej lub dziedzictwo historyczne i edytorstwo źródeł.

 

Studia I stopnia

W programie wspólnym studenci na konwersatoriach i wykładach zapoznawani są z kolejnymi epokami historycznymi począwszy od historii starożytnej po dzieje najnowsze. Otrzymują przy tym szeroką wiedzę zarówno z historii Polski jak i powszechnej. Choć poszczególne moduły programu mają charakter obligatoryjny (student musi nabyć wiedzę o wszystkich epokach) program daje możliwość szerokiego wyboru w ramach modułów epokowych między konkretnymi wykładami. Podobnie studenci, zgodnie z zainteresowaniami, mogą dokonać wyboru między licznymi seminariami licencjackimi, które trwają dwa lata a wybierane są na roku II.

 

Studia II stopnia

Na program studiów składają się zajęcia wspólne dla wszystkich studentów oraz zajęcia, które studenci realizują w ramach wybranej przez siebie jednej z czterech specjalizacji: nauczycielskiej, dziedzictwo historyczne i edytorstwo źródeł, zarządzanie dokumentacją - archiwistyka oraz antropologii historycznej. Program wspólny ma na celu pogłębienie wiedzy historycznej studenta w epoce, która go szczególnie interesuje, dlatego – przy zachowaniu obligatoryjności realizacji niektórych przedmiotów -  pozostawia bardzo szerokie możliwości wyboru. W ramach zajęć specjalizacyjnych, dla podniesienia efektywności znaczna część zajęć ma charakter laboratoryjny, warsztatowy lub realizowana jest metodą projektów.

 

Specjalizacja nauczycielska przygotowuje przede wszystkim do zawodu nauczyciela historii, WOS i HiT. Daje ona uprawnienia zawodowe zgodne z obowiązującymi przepisami MEiN. Przygotowuje także do prowadzenia działalności popularyzującej wiedzę historyczną i do podejmowania zadań edukacyjnych w firmach prowadzących kursy i szkolenia, w jednostkach samorządowych, w muzealnictwie, w turystyce. Studenci tej specjalizacji nabywają kompetencje, które pozwalają im stać się ekspertami w takich dziedzinach jak np. nauczanie i popularyzacja historii oraz wiedzy obywatelskiej, turystyka kulturowa i historyczna, oświatowa praca muzeów, organizowanie imprez patriotycznych i rekonstrukcji historycznych, interdyscyplinarne techniki prezentacyjne, e-learning.

 

Studia na specjalizacji archiwalnej przygotowują do zawodu historyka archiwisty. Zajęcia z zakresu współczesnych systemów kancelaryjnych czy dokumentu elektronicznego dają wiedzę i umiejętności przydatne nie tylko w archiwach państwowych, ale także w archiwach zakładowych, w kancelariach firm, instytucji, organizacji. Gromadzenie i udostępnianie informacji, zapisanych w sposób tradycyjny, czy w postaci elektronicznych baz danych, jest ogromnym  wyzwaniem dla nowoczesnej administracji i szansą na ciekawą pracę. W ramach specjalizacji prowadzone są także zajęcia z prężnie rozwijającej się w ostatnich latach archiwistyki społecznej, co pozwala studentom zdobyć teoretyczne i praktyczne umiejętności w zakresie tworzenia i funkcjonowania archiwów społecznych. Archiwistyka oferuje też unikalną możliwość odbycia praktyk w niezwykłym świecie archiwów krakowskich. Studenci zainteresowani poszukiwaniem staropolskich manuskryptów praktykę odbędą w Oddziale Archiwum Narodowego na Wawelu, inni wybiorą  Archiwum Muzeum Narodowego czy Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studenci mają także możliwość odbywania praktyk w archiwach państwowych, samorządowych i zakładowych, bądź w oddziałach IPN.

Na studiach II stopnia studenci mają  także możliwość rozwinięcia swoich kompetencji w archiwistyce i zdobycia nowych na specjalizacji zarządzanie dokumentacją – archiwistyka. Szeroki blok programowy zajęć przygotuje absolwenta do pracy w dowolnej jednostce samorządu terytorialnego jak i we wszelkich instytucjach, stowarzyszeniach, fundacjach oraz przedsiębiorstwach na stanowisku zarządzania i koordynacji obiegu dokumentacji. Absolwenci tej specjalizacji są gotowi do podjęcia pracy zarówno w kancelarii klasycznej, wykorzystującej głównie dokumentację papierową, jak i nowoczesnej, działającej w oparciu o elektroniczne zarządzanie dokumentacją (EZD). Szeroki program zajęć teoretycznych uzupełniony jest realizacją praktyk zapewniając absolwentowi już na starcie niezbędne doświadczenie. Na pierwszym roku studenci realizują specjalistyczną praktykę archiwalną, w wybranych przez siebie archiwach państwowych lub archiwach zakładowych W ramach tej praktyki podnoszą kwalifikacje praktyczne w zakresie zarządzania dokumentacją Na drugim roku studenci realizują praktykę z pracy biurowej i zarządzania dokumentacją na stanowiskach kancelaryjnych oraz w sekretariatach wybranych przez siebie instytucji i zakładów pracy, zapoznając się w praktyce z realizacją założeń teoretycznych poznanych na zajęciach. Praktyka ma za zadanie doskonalenie umiejętności zarządzania dokumentacja na wszystkich punktach zatrzymania pisma oraz pełnej kontroli nad jej obiegiem, od chwili wpływu do przekazania do archiwum zakładowego.

 

Studenci specjalizacji antropologicznej zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne przydatne w różnych dziedzinach obecności historii w sferze publicznej. Stąd formuła zajęć ukierunkowana na projektowy tryb pracy indywidualnej i zespołowej studentów oraz na różne formy narracji o przeszłości, wychodzące poza dyskurs akademicki. Jednocześnie antropologia historyczna to specjalność naukowa, która ma wprowadzać studentów w rozwijające się w Polsce subdyscypliny historyczne: historię społeczno-kulturową, studia nad pamięcią zbiorową, historię mówioną, historię codzienności i prywatności etc. Zajęcia przyjmują perspektywę problemową, nie zawężoną do jednej epoki w dziejach. Program antropologii historycznej odpowiada na coraz powszechniejszy wymóg interdyscyplinarności w humanistyce – stąd wykłady wprowadzające studentów w terminologię i problematykę antropologii kulturowej, socjologii, filozofii czy kulturowych badań literaturoznawczych.

 

  Specjalizacja „Dziedzictwo historyczne i edytorstwo źródeł” ma za zadanie przygotować studentów do pracy w instytucjach nauki i kultury zajmujących się ochroną i propagowaniem dziedzictwa historycznego, badaniami regionalnymi oraz w wydawnictwach i redakcjach czasopism. Stanowi przez to atrakcyjne uzupełnienie wykształcenia, jakie studenci mogli zdobyć podczas studiów licencjackich i otwiera przed nimi możliwość zdobycia w przyszłości (a niekiedy nawet jeszcze przed obroną pracy magisterskiej) pracy w dodatkowych dziedzinach i czyni ich bardziej atrakcyjnymi na rynku pracy, na który każdy z nich będzie musiał niedługo wejść.

     Po przerwie wymuszonej ograniczeniami wynikającymi z zarazy, kiedy zajęcia mogły odbywać się jedynie w formie zdalnej, wracamy nie tylko do zajęć stacjonarnych ale także i do zajęć terenowych. Znaczna część poszczególnych kursów w ramach specjalizacji „Dziedzictwo historyczne i edytorstwo źródeł” będzie mieć ponownie charakter warsztatów terenowych. Będą się one odbywać w najważniejszych obiektach sakralnych i świeckich oraz muzeach, archiwach i bibliotekach Krakowa. Spośród obiektów sakralnych będą to m.in.: katedra na Wawelu, Bazylika Mariacka, kościół i klasztor Dominikanów, kościół i klasztor Franciszkanów, kościół Bożego Ciała na Kazimierzu, kościół Paulinów na Skałce, kościół i klasztor Augustianów na Kazimierzu, kościół i klasztor Cystersów w Mogile, kościół i klasztor Benedyktynów w Tyńcu, zaś z obiektów świeckich m.in. forty Twierdzy Kraków oraz schrony przeciwatomowe z czasów PRL-u w Nowej Hucie. Studenci specjalizacji „Dziedzictwo historyczne i edytorstwo źródeł” będą mieć również specjalistyczne zajęcia w Zamku Królewskim na Wawelu, Muzeum Katedralnym na Wawelu, Muzeum Narodowym w Krakowie (w poszczególnych jego oddziałach), Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Muzeum Krakowa, Muzeum Lotnictwa, Muzeum Armii Krajowej i Muzeum Nowej Huty. W planie zajęć terenowych są także: Archiwum Narodowe  w Krakowie, Archiwum i Biblioteka Krakowskiej Kapituły Katedralnej na Wawelu, Biblioteka Jagiellońska, Biblioteka Czartoryskich, biblioteka i archiwum Karmelitów.

    Połączenie w programie specjalizacji zajęć z dziedzictwa historycznego z zajęciami poświęconym edytorstwu praktycznemu, jak i edytorstwu historycznemu, nie tylko urozmaica studia i czyni zajęcia bardzo ciekawymi, ale również oferuje studentom historii kolejne, konkretne i realne przygotowanie zawodowe.

    Interesująca i atrakcyjna jest także forma praktyki w ramach specjalizacji. Liczymy, że koniec ograniczeń towarzyszących studiom przez ostatnie półtorej roku pozwoli na jej różne formy przewidziane programem studiów: obok praktyki w wydawnictwie lub innej instytucji nauki bądź kultury prowadzącej działalność wydawniczą, student będzie mógł ją zaliczyć poprzez udział w obozie epigraficzno-heraldycznym lub w naukowym objeździe terenowym. Z praktyki można wreszcie zostać zwolnionym w przypadku indywidualnego (tj. poza studiami na UJ) zaliczenia kursu przewodnika po Krakowie. Praktykę studenci realizują w dowolnym, wybranym przez siebie czasie do końca II roku.