Program Erasmus +

Aktualizacja kryteriów kwalifikacyjnych na stypendium w ramach programu

Erasmus Plus

Wydział: Historyczny UJ

 

Szanowni Państwo,

ruszyła nowa rekrutacja na wyjazdy w ramach Programu Erasmus Plus.

 

 


Sposób i termin składania dokumentów wyznaczą i podadzą do wiadomości koordynatorzy instytutowi na początku konkursu.

 

 

Przypominam, że od tego naboru składają Państwo większość dokumentów w systemie USOSweb. W zakładce „Dla Studentów” znajdą Państwo zakładkę „Wymiana studencka”. Tam też znajduje się aktualna lista ośrodków, z którymi Instytut Historii ma podpisaną umowę o współpracy. Bardzo proszę o dokładne zapoznanie się z umową uczelni, do której chcą Państwo aplikować.

 

Sposób i termin składania dokumentów wyznaczą i podadzą do wiadomości koordynatorzy instytutowi na początku konkursu. Poniżej lista wymaganych dokumentów:

 

1. List motywacyjny zawierający nazwę wybranego uniwersytetu, uzasadnienie wyboru, plan pobytu z określeniem ilości miesięcy planowanego pobytu (od 3 do 10 miesięcy w ramach jednego roku akademickiego) oraz podaniem semestru (zimowy lub letni, w wypadku pobytu do 5 miesięcy). Można wskazać dodatkowo dwie uczelnie, do których można pojechać w przypadku nie zakwalifikowania się do pierwszej.

 

2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego toku studiów potwierdzone przez instytut lub dziekanat (nie dotyczy doktorantów):

 

Wszystkich studentów wyjeżdżających z puli miejsc Wydziału Historycznego obowiązuje minimalna średnia ważona z dotychczasowego przebiegu studiów – 3.5.

 

3. Dokument zaświadczający znajomość języka obcego, zgodnie ze szczegółowymi kryteriami zawartymi w umowie z instytutem, w którym chce studiować. Akceptowane są następujące formy potwierdzenia: zaświadczenie z JCJ UJ, szkoły językowej, certyfikaty językowe (w przypadku certyfikatów akceptowane są kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem).

 

4. CV obejmujące m.in. zainteresowania naukowe, osiągnięcia (udział w konferencjach naukowych, publikacje), działalność w Kole Naukowym, Samorządzie Studenckim, ESN, stowarzyszeniach, działalność no profit, społeczną, charytatywną (można dołączyć potwierdzające to zaświadczenia).

 

5. Referencje od pracownika naukowego UJ – promotora lub opiekuna naukowego (możliwe maksymalnie dwie dodatkowe opinie).

 

Informacja dla studentów spoza Wydziału Historycznego

 

Wyjazdy na studia w ramach umów podpisanych przez jednostki Wydziału Historycznego przysługują w pierwszej kolejności studentom tych jednostek. Student/ka innego wydziału UJ, zainteresowany/a wyjazdem  na studia w ramach „wolnych” miejsc w obrębie tych umów, winien zastosować się do następującej procedury:

- otrzymać zgodę na piśmie koordynatora instytutu, na którym studiuje w UJ;

- skonsultować decyzję o staraniach z koordynatorem instytutu, z którego puli będzie korzystał/a;

- uzyskać zgodę na piśmie od koordynatora instytutu, w którym zamierza podjąć studia za granicą;

- złożyć komplet wymaganych dokumentów komisji ds. Programu Erasmus wydziału, na którym studiuje;

- po ew. kwalifikacji przez wydziałową komisję macierzystą koordynator/ka Erasmusa instytutu macierzystego studenta zwraca się do odpowiedniego koordynatora instytutowego z Wydziału Historycznego z pytaniem o ew. wolne miejsce.

 

Zgłoszenia będą weryfikowane na podstawie poniżej punktacji:

1. średnia ocen: 3,5-5 pkt.

2. znajomość języka: 1-3 pkt.

3. list motywacyjny: 1-3 pkt.

4. CV / aktywność naukowa, społeczna, kulturalna: 1-3 pkt.

5. referencje (opinia promotora, pracownika naukowego) 1 pkt. + ew. 0,5 pkt. (opinie dodatkowe)

 

Max 15 pkt.

 

W razie wątpliwości i dalszych pytań proszę o kontakt mailowy: rafal.szmytka@uj.edu.pl

koordynator

 

 

Instytut Historii UJ od szeregu już lat uczestniczy w programie Erasmus (obecnie pod nazwą Erasmus+), który adresowany jest do studentów, (w tym również uczestników studiów doktoranckich) oraz pracowników naszego Instytutu. W ramach zawartych umów nasi pracownicy i studenci mogą wyjeżdżać na krótkotrwałe staże (pracownicy) i kilkumiesięczne stypendia (studenci) do kilkudziesięciu ośrodków akademickich w Europie. Pełna ich lista znajduje się na stronie internetowej naszego Instytutu.

 

Studenci decydujący się na wyjazd muszą przygotować program swoich studiów w ośrodku partnerskim – tzw. Learning Agreement, który przed wyjazdem musi być zatwierdzony przez instytutowego koordynatora programu Erasmus (w naszym Instytucie koordynatorem jest dr hab. Tomasz Pudłocki). Ogólne wytyczne programu zalecają, aby podczas studiów za granicą student uzyskał 30 pkt ECTS w ciągu semestru (60 ECTS w ciągu roku akademickiego). Nie jest to jednak bezwzględny wymóg. Ponieważ oferta stypendialna adresowana jest obecnie do uczestników wszystkich trzech etapów studiów magistranci i doktoranci niejednokrotnie opracowują Learning Agreement przewidujący uzyskanie znacznie mniejszej liczby punktów ECTS. W wielu wypadkach jest to w pełni uzasadnione, zwłaszcza jeżeli wyjazd ma umożliwić kwerendę archiwalną czy biblioteczną.

Ponieważ tylko promotorzy/opiekunowie naukowi mogą należycie ocenić poprawność dokonanego przez studentów wyboru kursów do zaliczenia w ośrodku partnerskim, każdy stypendysta musi uzyskać od swego promotora/opiekuna naukowego akceptację swojego Learning Agreement. Tylko zaakceptowane programy studiów będą podpisywane przez koordynatora instytutowego. Taka sama zasada dotyczyć będzie ewentualnych zmian w programach studiów, które studenci, z różnych przyczyn, wprowadzają już po wyjeździe do ośrodka partnerskiego.

 

 

 

Podstawowe informacje dla studentów Instytutu Historii pragnących ubiegać się o stypendium w ramach programu Erasmus + w roku 2016/17.

1. Wszyscy studenci pragnący uzyskać stypendium w ramach programu Eramus+ proszeni są o :

- dokładne zapoznanie się z treścią szczegółowej instrukcji przygotowanej przez BOSZ UJ, a zwłaszcza z nowymi regulacjami dotyczącymi Wsparcia  językowego online (OLS)  (http://www.uj.edu.pl/web/bosz/wyjezdzajacy-studenci/erasmus-studia)

- dokładne zapoznanie się z postanowieniami umów zawartych przez Instytut Historii UJ z Uczelniami Partnerskimi

 

2. Rekrutacja trwa od 1 lutego do 29 lutego 2016 roku.

 

3. Najpóźniej do 29 lutego 2016 roku należy złożyć w Sekretariacie Instytutu Historii UJ teczkę opisaną według wzoru znajdującego się na stronie BOSZ UJ zawierającą następujące dokumenty:

- List motywacyjny zawierający nazwę wybranego uniwersytetu, uzasadnienie wyboru, plan pobytu z określeniem ilości miesięcy planowanego pobytu (od 3 do 10 miesięcy w ramach jednego roku akademickiego) oraz podaniem semestru (zimowy lub letni, w wypadku pobytu do 5 miesięcy). Można wskazać dodatkowo dwie uczelnie, do których można pojechać w przypadku nie zakwalifikowania się do pierwszej.

- Zaświadczenie o średniej ocen z całego toku studiów potwierdzone przez instytut lub dziekanat (nie dotyczy doktorantów).

Wszystkich studentów wyjeżdżających z puli miejsc Wydziału Historycznego obowiązuje minimalna średnia ważona z dotychczasowego przebiegu studiów – 3.5.

- Dokument zaświadczający znajomość języka obcego, zgodnie ze szczegółowymi kryteriami zawartymi w umowie z instytutem, w którym chce studiować. Akceptowane są następujące formy potwierdzenia: zaświadczenie z JCJ UJ, szkoły językowej, certyfikaty językowe. W przypadku certyfikatów akceptowane są kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem.

- CV obejmujące m.in. zainteresowania naukowe, osiągnięcia (udział w konferencjach naukowych, publikacje), działalność w Kole Naukowym, Samorządzie Studenckim, ESN, stowarzyszeniach, działalność społeczną, charytatywną. Można dołączyć potwierdzające to zaświadczenia.

- Referencje od pracownika naukowego UJ – promotora lub opiekuna naukowego.

- Oświadczenie o posiadaniu środków finansowych na wyjazd stypendialny Erasmus (wg wzoru znajdującego się na stronie BOSZ UJ).

 

4. Decyzje o przyznaniu stypendiów podejmie Komisja, która zbierze w pierwszych dniach marca 2016r.  pod przewodnictwem Pani Prodziekan ds. studenckich.  W skład Komisji wchodzą również koordynatorzy programu Erasmus+ z poszczególnych Instytutów naszego Wydziału oraz przedstawiciel studentów.

 

Zobacz również