Program Erasmus +

II rekrutacja (uzupełniająca) na stypendium programu Erasmus+

Wyjazd w semestrze zimowym letnim 2021/2022

W dniach 6.09-17.09.2021 otwarta będzie rekrutacja uzupełniająca na wyjazdy w ramach Programu Erasmus+ na semestr letni roku akademickiego 2021/2022.

Większość dokumentów składacie Państwo w systemie USOSweb, jedynie zaświadczenie o średniej ocen wydanej przez sekretariat Instytutu oraz poświadczenie znajomości języka obcego przesyłacie w formie skanu na adres koordynatora programu Erasmus+ : rafal.szmytka@uj.edu.pl. W zakładce „Dla Studentów” znajdą Państwo zakładkę „Wymiana studencka”. Tam też znajduje się aktualna lista ośrodków, z którymi Instytut Historii ma podpisaną umowę o współpracy. Bardzo proszę o dokładne zapoznanie się z umową uczelni, do której chcą Państwo aplikować.

Lista wymaganych dokumentów:
Dokumenty 1-3 należy wgrać poprzez USOS. Dokumenty 4-5 należy przesłać jako skan na adres koordynatora do dnia 17.09.2021 r.

 

 

1. List motywacyjny zawierający nazwę wybranego uniwersytetu, uzasadnienie wyboru, plan pobytu z określeniem ilości miesięcy planowanego pobytu (od 3 do 10 miesięcy w ramach jednego roku akademickiego) oraz podaniem semestru (zimowy lub letni, w wypadku pobytu do 5 miesięcy). Można wskazać dodatkowo dwie uczelnie, do których można pojechać w przypadku nie zakwalifikowania się do pierwszej.

2. CV obejmujące m.in. zainteresowania naukowe, osiągnięcia (udział w konferencjach naukowych, publikacje), działalność w Kole Naukowym, Samorządzie Studenckim, ESN, stowarzyszeniach, działalność no profit, społeczną, charytatywną (można dołączyć potwierdzające to zaświadczenia).

3. Referencje od pracownika naukowego UJ – promotora lub opiekuna naukowego (możliwe maksymalnie dwie dodatkowe opinie).

4. Zaświadczenie o średniej ocen z całego toku studiów potwierdzone przez instytut lub dziekanat (nie dotyczy doktorantów):

Wszystkich studentów wyjeżdżających z puli miejsc Wydziału Historycznego obowiązuje minimalna średnia ważona z dotychczasowego przebiegu studiów – 3.5.

5. Dokument zaświadczający znajomość języka obcego, zgodnie ze szczegółowymi kryteriami zawartymi w umowie z instytutem, w którym chce studiować. Akceptowane są następujące formy potwierdzenia: zaświadczenie z JCJ UJ, szkoły językowej, certyfikaty językowe (w przypadku certyfikatów akceptowane są kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem).

 Informacja dla studentów spoza Wydziału Historycznego

 Wyjazdy na studia w ramach umów podpisanych przez jednostki Wydziału Historycznego przysługują w pierwszej kolejności studentom tych jednostek. Student/ka innego wydziału UJ, zainteresowany/a wyjazdem  na studia w ramach „wolnych” miejsc w obrębie tych umów, winien zastosować się do następującej procedury:

- otrzymać zgodę na piśmie koordynatora instytutu, na którym studiuje w UJ;

- skonsultować decyzję o staraniach z koordynatorem instytutu, z którego puli będzie korzystał/a;

- uzyskać zgodę na piśmie od koordynatora instytutu, w którym zamierza podjąć studia za granicą;

- złożyć komplet wymaganych dokumentów komisji ds. Programu Erasmus wydziału, na którym studiuje;

- po ew. kwalifikacji przez wydziałową komisję macierzystą koordynator/ka Erasmusa instytutu macierzystego studenta zwraca się do odpowiedniego koordynatora instytutowego z Wydziału Historycznego z pytaniem o ew. wolne miejsce.

 

Zgłoszenia będą weryfikowane na podstawie poniżej punktacji:

1. średnia ocen: 3,5-5 pkt.

2. znajomość języka: 1-3 pkt.

3. list motywacyjny: 1-3 pkt.

4. CV / aktywność naukowa, społeczna, kulturalna: 1-3 pkt.

5. referencje (opinia promotora, pracownika naukowego) 1 pkt. + ew. 0,5 pkt. (opinie dodatkowe)

 Max 15 pkt.

 W razie wątpliwości i dalszych pytań proszę o kontakt mailowy: rafal.szmytka@uj.edu.pl

 

 

 

Instytut Historii UJ od szeregu już lat uczestniczy w programie Erasmus (obecnie pod nazwą Erasmus+), który adresowany jest do studentów, (w tym również uczestników studiów doktoranckich) oraz pracowników naszego Instytutu. W ramach zawartych umów nasi pracownicy i studenci mogą wyjeżdżać na krótkotrwałe staże (pracownicy) i kilkumiesięczne stypendia (studenci) do kilkudziesięciu ośrodków akademickich w Europie. Pełna ich lista znajduje się na stronie internetowej naszego Instytutu (https://historia.uj.edu.pl/instytut-of-history)

Studenci decydujący się na wyjazd muszą przygotować program swoich studiów w ośrodku partnerskim – tzw. Learning Agreement, który przed wyjazdem musi być zatwierdzony przez instytutowego koordynatora programu Erasmus (w naszym Instytucie koordynatorem jest dr Rafał Szmytka). Ogólne wytyczne programu zalecają, aby podczas studiów za granicą student uzyskał 30 pkt ECTS w ciągu semestru (60 ECTS w ciągu roku akademickiego). Nie jest to jednak bezwzględny wymóg. Ponieważ oferta stypendialna adresowana jest obecnie do uczestników wszystkich trzech etapów studiów magistranci i doktoranci niejednokrotnie opracowują Learning Agreement przewidujący uzyskanie znacznie mniejszej liczby punktów ECTS. W wielu wypadkach jest to w pełni uzasadnione, zwłaszcza jeżeli wyjazd ma umożliwić kwerendę archiwalną czy biblioteczną.

Podstawowe informacje dla studentów pragnących ubiegać się o stypendium w ramach programu Erasmus+ znajdują się na stronie Działu Obsługi Studentów Zagranicznych UJ: https://internationalstudents.uj.edu.pl

 

Zobacz również