Kalendarz akademicki

Terminy zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2019/2020

 

Zarządzenie nr 42 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 kwietnia 2020 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 124 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 grudnia 2017 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019 i 2019/2020 (z późn. zm.)

 

 

Komunikat Dziekana Wydziału Historycznego UJ w sprawie: zasad realizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020, organizacji letniej sesji egzaminacyjnej oraz przebiegu egzaminów dyplomowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Rok akademicki 2019/2020 rozpoczyna się 1 października 2019 roku i trwa do 30 września 2020 roku
 

Dzieli się na dwa semestry:

 

Zimowy: od 1 października 2019 roku do 23 lutego 2020 roku

 

Letni: od 24 lutego 2020 roku do 30 września 2020 roku

 

Terminy zajęć dydaktycznych:

  • od 2 października 2019 roku do 22 grudnia 2019 roku
  • od 7 stycznia 2020 roku do 28 stycznia 2020 roku
  • od 24 lutego 2020 roku do 9 kwietnia 2020 roku
  • od 15 kwietnia 2020 roku do 14 czerwca 2020 roku

Sesje egzaminacyjne

 

ZIMOWA

od 29 stycznia 2020 roku do 10 lutego 2020 roku

ZIMOWA POPRAWKOWA

od 17 lutego 2020 roku do 23 lutego 2020 roku

 

 

LETNIA I LETNIA POPRAWKOWA - patrz:

Zarządzenie nr 42 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 kwietnia 2020 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 124 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 grudnia 2017 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019 i 2019/2020 (z późn. zm.)
 

Komunikat Dziekana Wydziału Historycznego UJ w sprawie: zasad realizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020, organizacji letniej sesji egzaminacyjnej oraz przebiegu egzaminów dyplomowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Dni wolne od zajęć

 

PRZERWA ŚWIĄTECZNA

od 23 grudnia 2019 roku do 6 stycznia 2020 roku

 

PRZERWA SEMESTRALNA

od 11 lutego 2020 roku do 16 lutego 2020 roku

 

PRZERWA ŚWIĄTECZNA

od 10 kwietnia 2020 roku do 14 kwietnia 2020 roku

 

PRZERWA WAKACYJNA

od 30 czerwca 2020 roku do 30 września 2020 roku

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć

– 2 maja 2020 roku
– piątek w tygodniu, w którym odbywają się Juwenalia

 

Uwagi

Rektor może, na uzasadniony wniosek dziekana wydziału zaopiniowany przez Wydziałową Radę Samorządu Studentów, zmienić termin sesji egzaminacyjnej, o ile zagwarantowana zostanie realizacja pełnego programu i planu studiów.

Dziekan wydziału - z ważnych powodów związanych z działalnością wydziału - może ustanowić dodatkowe godziny wolne od zajęć w innych dniach, niż wskazane w Zarządzeniu.

Dziekani zobowiązani są do zapewnienia pełnej realizacji planowanych godzin zajęć dydaktycznych. Do zrealizowania wskazanego w programie i planie studiów wymiaru godzin wykorzystane mogą zostać metody i techniki kształcenia na odległość (e-learning). Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość regulują odrębne przepisy.

Okres od 16 do 30 września 2020 roku przeznaczony jest na załatwianie spraw organizacyjnych związanych z zakończeniem roku akademickiego 2019/2020 i rozpoczęciem roku akademickiego 2020/2021.

Szczegółową organizację roku akademickiego w Collegium Medicum ustala Prorektor UJ ds. Collegium Medicum.

Szczegółową organizację roku akademickiego dla poszczególnych kierunków studiów niestacjonarnych ustala dziekan wydziału w oparciu o obowiązujące programy i plany studiów.

 

Zobacz również