Praca licencjacka i magisterska

Forma pracy (zasady identyczne dla prac licencjackich i magisterskich):

 

Praca winna spełniać wymogi formalne stawiane pracy naukowej. Musi zatem posiadać:

stronę tytułową (powinna zawierać: Instytut Historii UJ, imię i nazwisko autora, tytuł pracy, tytuł naukowy oraz imię i nazwisko promotora  

spis treści (po stronie tytułowej jako pierwsza strona numerowana),

- właściwą treść na która składa się: wstęp (tu cele pracy, wyjaśnienie tematu i jego ewentualne ograniczenia, opis konstrukcji, omówienie literatury), 2-5 rozdziałów (i ewentualnie podrozdziałów) i zakończenie (podsumowanie pracy i odpowiedź na zadane pytania)

bibliografię (na końcu pracy) podzieloną na: źródła, opracowania i (ewentualnie) strony internetowe.

- poprawnie sporządzone przypisy (z numeracją ciągłą w całej pracy, na dole każdej strony).

- jeżeli w pracy umieszczono mapy schematy wykresy lub ilustracje ich spis powinien znaleźć się na końcu pracy po bibliografii.

Praca może być pisana jedno lub dwustronnie, (w Wordzie lub odpowiednikach np. Open Office) czcionka 12, odstęp między wersami 1,5, co w efekcie winno dać ok. 1800 znaków na stronie. Poza stroną tytułową, wszystkie strony numerowane na dole pośrodku (w przypadku prac drukowanych jednostronnie numerujemy oczywiście tylko strony recto).

 

 

Praca licencjacka

 

Choć praca licencjacka w  naszym  Instytucie jest owocem wyjątkowo długiego, dwuletniego seminarium, akcent winien być położony raczej na wykazaniu przez studenta w praktyce znajomości zasad pisania (tzn. umiejętności postawienia problemu, technik poprawnego gromadzenia materiału, poprawnego formułowania myśli i dyscypliny w pisaniu), niż na naukową czy badawczą stronę przedsięwzięcia.

Pisząc pracę licencjacką student zatem powinien:

-(przy pomocy promotora) wybrać i sformułować poprawnie tytuł pracy. Byłoby celowe aby temat miał charakter na tyle oryginalny, aby praca miała charakter samodzielny a jej twórca nie mógł korzystać z gotowych opracowań.

-przeprowadzić kwerendę w stopniu umożliwiającym mu opracowanie tematu. Zgromadzona literatura winna objąć wybrane najważniejsze prace w języku polskim dostępne na dany temat. Wskazane jest (zwłaszcza w przypadku podjęcia tematu z historii powszechnej) aby znalazły się tam opracowania w językach obcych. Również wskazane aby zostały wykorzystane źródła (w języku polskim lub w językach obcych). Nie jest to jednak wymóg konieczny, ale jego spełnienie winno wpływać na wyższą od przeciętnej ocenę pracy. Oczywiście, trudno określać odgórnie ilość pozycji jakie  muszą znaleźć się w bibliografii, orientacyjnie można jednak oczekiwać iż w przypadku pracy licencjackiej zostało wykorzystane przynajmniej 30 książek lub artykułów.

- (przy pomocy promotora) umieć stworzyć prawidłową strukturę i wypełnić ją treścią zgodną z założonymi celami.

- napisać pracę adekwatnym stylem i z poprawnym zastosowaniem terminów właściwych dla poruszanej problematyki    

poprawnie zrobić przypisy i zapisy bibliograficzne   

umieć  wyciągnąć racjonalne wnioski ze swej pracy   

Ponieważ student musi wykazać się zdolnością opanowania większego materiału (dotychczas miał kontakt z esejami) praca licencjacka winna liczyć przynajmniej 40 znormalizowanych stron.

 

Praca magisterska

 

Choć pod względem formy praca magisterska nie odbiega od pracy licencjackiej wymogi stawiane jej pod względem merytorycznym są większe.

- podjęty przez studenta temat musi mieć charakter oryginalny.  Winien obejmować obszary i zagadnienia deficytowe lub dotąd nie opracowane. Praca powinna posiadać walory poznawcze.

- kwerenda musi mieć szeroki charakter, autor powinien nie tylko dążyć do zgromadzenia kompletu prac w języku polskim związanych z tematem, ale również sięgnąć po opracowania obcojęzyczne dostępne w polskich bibliotekach i zasobach bibliotecznych oferowanych przez internet. Niezbędne jest wykorzystanie źródeł (przynajmniej tłumaczonych na język polski, choć wskazane jest też sięgnięcie po źródła w językach oryginalnych)

struktura pracy z uwagi na jej badawczy charakter i rozmiary z konieczności winna być bardziej rozbudowana. Przypisy muszą być liczniejsze. Autor nie powinien unikać polemiki z poglądami badaczy

- praca powinna być napisana adekwatnym stylem i z poprawnym zastosowaniem terminów właściwych dla poruszanej problematyki  

- wyciągnięte wnioski winny być rozbudowane i dobrze umotywowane

Praca magisterska w zasadzie winna liczyć około 80 znormalizowanych stron, jednak w przypadku  prac o szczególnie wysokich walorach naukowych, ilość stron może być mniejsza. 

 

 

 

Zobacz również