Wymiana międzynarodowa

       Zgodnie z zawartą  umową z Uniwersytetem w Orleanie studenci z naszego Instytutu mają możliwość wyjazdu na studia do Francji. Oferta jest przeznaczona dla studentów I roku studiów magisterskich, których temat pracy magisterskiej w jakimś stopniu dotyczy dziejów Francji. W ramach studiów na II roku studiów magisterskich mogą studiować jeden lub dwa semestry w Orleanie i uzyskać podwójny dyplom ukończenia obu Uczelni. Warunkiem wyjazdu jest znajomość języka francuskiego co najmniej na poziomie B2. Wymagana jest także dobra znajomość języka angielskiego, gdyż w tym języku należy napisać czterostronnicowe streszczenie pracy oraz przeprowadzany jest egzamin magisterski (może też być w języku francuskim), w którym uczestniczy przedstawiciel z Uniwersytetu w Orleanie. Zgodnie z umową żadna ze stron nie zabezpiecza środków materialnych na przejazd i pobyt. Niezbędne jest zatem uzyskanie przez studenta stypendium (Erasmus, francuskie stypendia rządowe itp.).

      Informujemy jednocześnie, iż wprawdzie z oferty skorzystać może teoretycznie 5 naszych studentów, jednak umowa zakłada zasadę parytetu, czyli liczba studentów z Polski musi odpowiadać liczbie studentów, którzy przyjadą z Francji. W przypadku gdy liczba zainteresowanych będzie przekraczać ilość miejsc przeprowadzona zostanie selekcja, a jej kryterium będą tematyka podjętej pracy oraz znajomość języka francuskiego. Ewentualne zapytania proszę kierować do Z-cy Dyrektora ds. Studenckich.

Zobacz również