Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Seminarium magisterskie z nauk pomocniczych historii.

prowadzone jest wspólnie przez dwóch profesorów UJ: dra hab. Wojciecha Drelicharza i dra hab. Zenona Piecha.

Seminarium magisterskie z nauk pomocniczych historii (H2.6.21) prowadzone jest wspólnie przez dwóch profesorów UJ: dra hab. Wojciecha Drelicharza i dra hab. Zenona Piecha. Studenci w zależności od swoich szczegółowych zainteresowań mogą zdecydować, w której części seminarium chcą uczestniczyć.

 

Zenon Piech proponuje tematy głównie z nauk pomocniczych historii z kręgu obrazu i znaku jak sfragistyka, heraldyka, numizmatyka, epigrafika, archeologia prawna, bibliologia historyczna, kostiumologia i ikonografia historyczna, w tym także fotografia jako źródło ikonograficzne. Tematyka ta jest ujmowana w procesie „długiego trwania” począwszy od średniowiecza, poprzez epokę nowożytną aż do XIX i XX wieku.

Źródła będące przedmiotem zainteresowania seminarium, są traktowane jako elementy obrazowego systemu komunikacji, badane w ujęciu interdyscyplinarnym, w powiązaniu z historią sztuki, archeologią i kulturą materialną.

Prace magisterskie będą opierały się w dużej mierze (chociaż nie wyłącznie) na niepublikowanych materiałach źródłowych, dając magistrantowi możliwość napisania pracy oryginalnej, wnoszącej coś nowego do historiografii. Na każdym etapie pisania pracy magistrant może liczyć na wszechstronną pomoc promotora.

 

Seminarium przeznaczone jest nie tylko dla historyków mediewistów, lecz także studentów zainteresowanych późniejszymi epokami. Podobnie jest w przypadku seminarium prowadzonego przez prof. W. Drelicharza.

 

Wojciech Drelicharz proponuje tematy głównie z nauk pomocniczych historii z kręgu pisma, słowa i znaku.             Seminarium poświęcone będzie ukazaniu nauk pomocniczych historii w perspektywie źródłoznawczej. Oprócz klasycznych nauk pomocniczych takich jak dyplomatyka, paleografia, epigrafika i heraldyka, seminarium obejmie również krytykę źródłoznawczą średniowiecznego dziejopisarstwa. Poszczególne prace magisterskie zostaną poświęcone różnym źródłom, najczęściej słabo lub w ogóle nie zbadanym. Prace te będą miały zawsze charakter niewielkich studiów źródłoznawczych różnego typu źródeł pisanych lub ikonograficznych. Dzięki temu pisząc swoją pracę magisterską wszyscy studenci będą mieli jasny i konkretny temat do opracowania, a równocześnie efekt ich pracy faktycznie rozwinie naukę.

            Początkowo zajęcia będą poświęcone głównie dyskusjom i referatom na tematy związane z wybranymi zagadnieniami z zakresu źródłoznawstwa. Najpóźniej do końca pierwszego semestru zostaną ustalone tematy prac magisterskich wszystkich seminarzystów. Część zajęć poświęcona będzie krytyce źródeł. Następnie przejdziemy do prezentacji koncepcji i wyników pracy poszczególnych uczestników seminarium. Na każdym etapie swoich badań studenci będą mogli liczyć na czas i rady promotora.

            Seminarium z nauk pomocniczych historii da dobry warsztat badawczy swoim adeptom oraz znacząco pogłębi ich ogólną kulturę historyczną. Seminarzystki i seminarzyści nauczą się szeroko czerpać z dziedzictwa historycznego, a równocześnie przeżyją intelektualną przygodę.