Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Praca licencjacka i magisterska

Praca winna spełniać wymogi formalne stawiane pracy naukowej. Musi zatem posiadać:

stronę tytułową (powinna zawierać: Instytut Historii UJ, imię i nazwisko autora, tytuł pracy, tytuł naukowy oraz imię i nazwisko promotora,  

spis treści (po stronie tytułowej jako pierwsza strona numerowana),

- właściwą treść na która składa się: wstęp (tu cele pracy, wyjaśnienie tematu i jego ewentualne ograniczenia, opis konstrukcji, omówienie literatury), 2-5 rozdziałów (i ewentualnie podrozdziałów) i zakończenie (podsumowanie pracy i odpowiedź na zadane pytania),

bibliografię (na końcu pracy) podzieloną na: źródła, opracowania i (ewentualnie) strony internetowe,

- poprawnie sporządzone przypisy (z numeracją ciągłą w całej pracy, na dole każdej strony),

- jeżeli w pracy umieszczono mapy schematy wykresy lub ilustracje ich spis powinien znaleźć się na końcu pracy po bibliografii.

Praca może być pisana jedno lub dwustronnie, (w Wordzie lub odpowiednikach np. Open Office) czcionka 12, odstęp między wersami 1,5, co w efekcie winno dać ok. 1800 znaków na stronie. Poza stroną tytułową, wszystkie strony numerowane na dole pośrodku (w przypadku prac drukowanych jednostronnie numerujemy oczywiście tylko strony recto).

Praca licencjacka

Choć praca licencjacka w naszym Instytucie jest owocem wyjątkowo długiego, dwuletniego seminarium, akcent winien być położony raczej na wykazaniu przez studenta w praktyce znajomości zasad pisania (tzn. umiejętności postawienia problemu, technik poprawnego gromadzenia materiału, poprawnego formułowania myśli i dyscypliny w pisaniu), niż na naukową czy badawczą stronę przedsięwzięcia.

Pisząc pracę licencjacką student zatem powinien:

- (przy pomocy promotora) wybrać i sformułować poprawnie tytuł pracy. Byłoby celowe aby temat miał charakter na tyle oryginalny, aby praca miała charakter samodzielny, a jej twórca nie mógł korzystać z gotowych opracowań,

przeprowadzić kwerendę w stopniu umożliwiającym mu opracowanie tematu. Zgromadzona literatura winna objąć wybrane najważniejsze prace w języku polskim dostępne na dany temat. Wskazane jest (zwłaszcza w przypadku podjęcia tematu z historii powszechnej) aby znalazły się tam opracowania w językach obcych. Również wskazane aby zostały wykorzystane źródła (w języku polskim lub w językach obcych). Nie jest to jednak wymóg konieczny, ale jego spełnienie winno wpływać na wyższą od przeciętnej ocenę pracy. Oczywiście trudno określać odgórnie ilość pozycji jakie muszą znaleźć się w bibliografii, orientacyjnie można jednak oczekiwać, iż w przypadku pracy licencjackiej zostało wykorzystane przynajmniej 30 książek lub artykułów,

- (przy pomocy promotora) umieć stworzyć prawidłową strukturę i wypełnić ją treścią zgodną z założonymi celami,

- napisać pracę adekwatnym stylem i z poprawnym zastosowaniem terminów właściwych dla poruszanej problematyki,    

poprawnie zrobić przypisy i zapisy bibliograficzne, 

umieć  wyciągnąć racjonalne wnioski ze swej pracy.   

Ponieważ student musi wykazać się zdolnością opanowania większego materiału (dotychczas miał kontakt z esejami) praca licencjacka winna liczyć przynajmniej 40 znormalizowanych stron.

Praca magisterska

Choć pod względem formy praca magisterska nie odbiega od pracy licencjackiej wymogi stawiane jej pod względem merytorycznym są większe.

- podjęty przez studenta temat musi mieć charakter oryginalny.  Winien obejmować obszary i zagadnienia deficytowe lub dotąd nie opracowane. Praca powinna posiadać walory poznawcze,

- kwerenda musi mieć szeroki charakter, autor powinien nie tylko dążyć do zgromadzenia kompletu prac w języku polskim związanych z tematem, ale również sięgnąć po opracowania obcojęzyczne dostępne w polskich bibliotekach i zasobach bibliotecznych oferowanych przez internet. Niezbędne jest wykorzystanie źródeł (przynajmniej tłumaczonych na język polski, choć wskazane jest też sięgnięcie po źródła w językach oryginalnych),

struktura pracy z uwagi na jej badawczy charakter i rozmiary z konieczności winna być bardziej rozbudowana. Przypisy muszą być liczniejsze. Autor nie powinien unikać polemiki z poglądami badaczy,

- praca powinna być napisana adekwatnym stylem i z poprawnym zastosowaniem terminów właściwych dla poruszanej problematyki,  

- wyciągnięte wnioski winny być rozbudowane i dobrze umotywowane.

Praca magisterska w zasadzie winna liczyć około 80 znormalizowanych stron, jednak w przypadku  prac o szczególnie wysokich walorach naukowych, ilość stron może być mniejsza. 

Zgodnie z zarządzeniem nr 83 Rektora UJ z dnia 28 lipca 2020 roku po akceptacji pracy dyplomowej przez promotora, na 3 tygodnie (ale nie później niż do 1 września) przed planowaną obroną, należy zgłosić do sekretariatu (droga mailową na adres  –  k.boryczka@uj.edu.pl – studia I stopnia lub justyna1.zieba@uj.edu.pl - studia II stopnia) podstawowe dane dotyczące pracy:

 1. Tytuł pracy dyplomowej,
 2. Dane autora pracy,
 3. Dane recenzentów,
 4. Dane członków Komisji egzaminacyjnej.

Praca dyplomowa powinna zostać wgrana do systemu AP (ARCHIWUM PRAC) 2 tygodnie przed planowanym terminem obrony, ale nie później niż do 15 września. 

W celu zarchiwizowania pracy w systemie AP student powinien wykonać następujące czynności:

 1. Wypełnić w systemie AP formularza zawierające szczegółowe dane dotyczące pracy czyli słowa kluczowe, streszczenie pracy w języku polskim i angielskim,
 2. zatwierdzić oświadczenie o samodzielności i oryginalności przygotowywanej pracy jak i również, że nie zawiera ona informacji podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych,
 3. Wprowadzić do systemu AP ostatecznej wersji pracy oraz ewentualnych załączników. Załączniki powinny być spakowane do jednego pliku archiwum  (ZIP, RAR, 7Z) a ich rozmiar nie powinien przekraczać 200MB.

Instrukcje wprowadzania danych do systemu AP można znaleźć na stronie: http://usosownia.uj.edu.pl/ap. Do obrony będą dopuszczone prace zatwierdzone przez promotora i zrecenzowane,  tj. posiadające w systemie AP status „5-praca gotowa do obrony”.

 

W sekretariacie nie składamy papierowej wersji pracy dyplomowej.

Przed obroną pracy dyplomowej student zobowiązany jest złożyć w sekretariacie  lub przesłać  listem poleconym na adres Instytutu Historii  następujące dokumenty: (Zarządzenie nr 3 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 11 stycznia 2021 roku).

 1. wniosek o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów
  a) studenci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/20 powinni złożyć wniosek
  studenci, którzy rozpoczęli studia od roku akademickiego 2019/20 oraz którzy wznowili studia w roku akad. 2019/20 powinni złożyć wniosek,
 2. potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie dyplomu lub odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów (w przypadku, gdy opłata jest naliczana; Opłatę należy wnieść na indywidualne konto studenckie, którego numer można uzyskać w sekretariacie lub drogą mailową),
 3. oświadczenie o posiadaniu dostępu do urządzenia obsługującego wybraną technologię informatyczną wyposażonego w kamerę i mikrofon oraz dostępu do sieci Internet, zapewniających odpowiednią jakość przekazu audio i wideo (dotyczy obrony w formie zdalnej)
 4. informacja o planowanej obecności innych osób w trakcie egzaminu dyplomowego–w przypadku, gdy egzamin dyplomowy przeprowadzany jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a obecność innych osób wynika z ustalonych z Działem ds. Osób Niepełnosprawnych UJ warunków adaptacji egzaminu dyplomowego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
 5. oświadczenie o wypełnieniu wszystkich obowiązków wynikających z regulaminów wybranych form wsparcia realizowanych na UJ w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w których student brał udział, w szczególności o dostarczeniu dokumentów i złożeniu oświadczeń wymaganych ww. regulaminami, potwierdzone przez właściwą jednostkę administracji ogólnouczelnianej UJ–w przypadku, gdy student korzystał z ww. form wsparcia.

1. Student może zostać dopuszczony do egzaminu dyplomowego (licencjackiego, magisterskiego) w przypadku gdy: spełnił wszystkie wymogi określone w programie studiów,  uzyskał pozytywne recenzje pracy od promotora i recenzenta, złożył wszystkie wymagane dokumenty w Sekretariacie Instytutu Historii. W przypadku gdy jedna z recenzji jest negatywna zostaje wyznaczony dodatkowy recenzent. Praca uzyskuje ocenę pozytywną gdy dodatkowy recenzent ocenił ja na ocenę co najmniej dostateczną,

2. Z przebiegu egzaminu dyplomowego sporządza się protokół obejmujący w szczególności: treść zadawanych pytań, oceny udzielanych odpowiedzi, ocenę końcową egzaminu dyplomowego, ocenę pracy oraz ogólny wynik studiów,

3. W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do tego egzaminu, dziekan wyznacza drugi termin egzaminu. Drugi egzamin dyplomowy nie może się odbyć później niż trzy miesiące od daty pierwszego egzaminu.

4. W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego w dwóch terminach, dziekan może wyznaczyć trzeci termin egzaminu dyplomowego, jeżeli uzna to za uzasadnione. Trzeci termin egzaminu dyplomowego jest wyznaczany nie wcześniej niż miesiąc i nie później niż dwa miesiące od daty drugiego terminu egzaminu dyplomowego. W przypadku uzyskania z trzeciego terminu egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do tego egzaminu, student zostaje skreślony z listy studentów i nie może skorzystać ze wznowienia studiów