Prof. Julian Dybiec otrzymał Księgę Pamiątkową

28 czerwca 2013 r. w Librarii Collegium Maius odbyło się uroczyste spotkanie z Profesorem Julianem Dybcem połączone z wręczeniem Księgi Pamiątkowej. Adresat tomu to jeden z najznakomitszych polskich historyków nauki, oświaty i kultury, wieloletni kierownik Zakładu Historii Oświaty i Kultury Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Znany jest przede wszystkim jako wybitny badacz dziejów najstarszej polskiej Uczelnio. Do najważniejszych osiągnięć Profesora należą także studia nad finansowaniem nauki i oświaty w Galicji, obalające zakorzenione w historiografii stereotypy. Jest również autorem wielu ważnych monografii poświęconych instytucjom naukowym, postaciom ludzi nauki oraz dziejom rodzimej Sądecczyzny. Bibliografia prac Profesora liczy ponad ćwierć tysiąca pozycji.

Uroczystość zgromadziła wielu znakomitych gości reprezentujących środowiska naukowe historyków, pedagogów, archiwistów i bibliologów z całego kraju. Laudację wygłosił prof. dr hab. Andrzej Banach, który przedstawił sylwetkę naukową Profesora. Listy gratulacyjne odczytali prof. dr hab. Jan Święch, dziekan Wydziału Historycznego UJ oraz w imieniu dyrekcji Instytutu Historii UJ dr hab. Stanisław Pijaj. W imieniu byłych studentów i doktorantów za trud włożony w kształtowanie ich warsztatu naukowego podziękowała dr Maria Stinia.

Głównym punktem uroczystości było wręczenie księgi pamiątkowej Virtuti et ingenio. To obszerne dzieło pod redakcją prof. Andrzeja Banacha zostało opublikowane przez Wydział Historyczny UJ w Towarzystwie Wydawniczym "Historia Iagellonica". W tomie zamieszczono omówienie dorobku naukowego i bibliografię prac prof. Julian Dybca oraz wykaz prac magisterskich i doktorskich przygotowanych pod jego kierunkiem. Publikacja obejmuje ponad 40 artykułów naukowych z zakresu historii nauki, kultury, oświaty, mediów, Kościoła, polityki i ekonomii przygotowanych przez szerokie grono uczonych. Zróżnicowany zakres tematyczny tekstów doskonale odzwierciedla rozległe spektrum zainteresowań naukowych Profesora. Na zakończenie Profesor Julian Dybiec dziękując za zorganizowanie uroczystości, życzenia i przygotowaną księgę podzielił się z zebranymi refleksjami na temat idei Uniwersytetu w przeszłości i obecnie.

Tekst: dr Maria Stinia, Zakład Archiwistyki, Dydaktyki i Metod Kwantytatywnych UJzobacz fotoreportaż >>
Data opublikowania: 02.07.2013
Osoba publikująca: Tomasz Tekieli