Międzynarodowa konferencja "Wokół edukacji historycznej i obywatelskiej. Problemy kształcenia przedmiotowego we współczesnej szkole"

W dniu 27 listopada 2013 r. odbyła się w Instytucie Historii UJ międzynarodowa konferencja: Edukacja historyczna i obywatelska. Wokół problemów kształcenia przedmiotowego we współczesnej szkole.

Celem konferencji było podjęcie refleksji nad edukacją historyczną i obywatelską w polskiej szkole w związku z zakończeniem się jednolitego kształcenia przedmiotowego w kolejnym etapie edukacyjnym czyli w gimnazjum i pierwszej klasie szkoły ponadgimnazjalnej. Wzięli w niej udział przedstawiciele uniwersyteckich środowisk dydaktycznych z Polski oraz Słowacji. U podstaw tej refleksji był referat prof. A. Glimos-Nadgórskiej o miejscu nauczania historii w polskim systemie edukacyjnym od czasu odzyskania niepodległości w 1918 roku. Przeciwwagą dla niego była wypowiedź prof. M. Wilczyńskiego, który pokazywał wpływ systemu bolońskiego na sposób kształcenia nauczycieli. Referaty gości ze Słowacji (M. Tonková, A. Bocková) prezentowały słowackie modele i formy edukacji historycznej i obywatelskiej.

Następne wystąpienia przedstawiały systematycznie najważniejsze problemy kształcenia przedmiotowego w polskiej szkole. D. Konieczka- Śliwińska przedstawiła dążenia do modernizacji treści nauczania z perspektywy edukacji regionalnej, P. Trojański analizował  adekwatność celów kształcenia wobec wyzwań współczesności a M. Białokur zajął się problemem spójności i komplementarności treści nauczania historii.

Kolejnym wątkiem konferencji była obudowa dydaktyczna i praktyka szkolna. M. Frenec ocenił merytoryczna zawartość podręczników szkolnych do historii dla gimnazjum na przykładzie treści obejmujących historię nowożytną, K. Sanojca analizował wpływ środków dydaktycznych na kształtowanie umiejętności przedmiotowych, P. Kroll ocenił skuteczność  podejmowanych działań w świetle praktyki szkolnej a H. Palkij i P. Majkut podjęli próbę analizy efektów kształcenia na podstawie wyników egzaminów zewnętrznych. 

Konferencję zakończyła próba spojrzenia na wymagania szkoły z perspektywy współczesnego kodu kulturowego oraz dyskusja, podczas której nie tylko odniesiono się do przedstawionych referatów, ale rozwinięto też nowe wątki zawiązane z edukacją historyczną i obywatelską  w gimnazjum oraz kształceniem nauczycieli.


 

Data opublikowania: 25.11.2013
Osoba publikująca: Tomasz Tekieli

Zobacz również