Zakład Historii Gospodarczej i Społecznej

Kontakt

Adres
31-007 Kraków
ul. Gołębia 13, p. 102
Telefon
12 6631241
12 6631440
 

Kierownik

Pracownicy

Dokotranci:

Kierunki badań:

Zakład Historii Gospodarczej i Społecznej prowadzi badania nad dziejami społecznymi i gospodarczymi Polski i świata. Ta jednostka organizacyjna Instytutu Historii kontynuuje tradycje badawcze Zakładu Historii Społeczno-Gospodarczej i Statystyki, którego założycielem, organizatorem i wieloletnim kierownikiem była profesor Helena Madurowicz-Urbańska. Ona też wytyczyła kierunek badań, którym przez wiele lat były szeroko pojęte dzieje społeczno-gospodarcze Galicji w okresie autonomii. W ramach badań nad dziejami społeczno-gospodarczymi Galicji P. Franaszek zajmował się historią przemysłu naftowego w jego początkowym okresie, produkcją roślinną w Galicji, a także podjął pionierskie badania nad systemem publicznej ochrony zdrowia w Galicji na tle monarchii austro-węgierskiej. Na początku XXI w. nastąpiło poszerzeniu zakresu terytorialnego, czasowego i przedmiotowego prowadzonych badań. Objęły one historię gospodarczą Polski i świata w XIX i XX wieku, a w tym współpracę gospodarczą Polski z innymi krajami po II wojnie światowej. W ostatnim okresie w Zakładzie powstał projekt systematycznych badań nad dziejami przemysłu Krakowa w okresie PRL-u i transformacji ustrojowej u schyłku XX w. Rozpoczęto zespołowe badania dotyczące historii kombinatu metalurgicznego w Nowej Hucie. Na uwagę zasługują badania dr. Andrzeja Synowca odnoszące się do historii przemysłu tytoniowego, jak również prace dr Aleksandry Arkusz nad przemysłem chemicznym i farmaceutycznym naszego miasta. Ponadto, dr A. Synowiec zajmuje się aspektami rozwoju kolejnictwa na ziemiach polskich, problematyką społeczną i gospodarczą w działalności samorządów II RP oraz zagadnieniami z zakresu społecznej i ekonomicznej myśli Kościoła katolickiego. Należy także zwrócić uwagę na badania, które wychodzą poza problematykę dziejów gospodarczych, ale mieszczą się w szeroko pojętej historii społecznej. W ramach współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej prof. P. Franaszek podjął badania nad działaniami Służby Bezpieczeństwa wobec Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dr A. Arkusz zajmuje się represjami radzieckimi wobec polskiego podziemia niepodległościowego, zwłaszcza w kontekście pobytu żołnierzy Armii Krajowej w obozach jenieckich na terenie ZSRR w latach II wojny światowej, a także bada aspekt pobytu w obozach radzieckich obywateli amerykańskich w okresie II wojny światowej i bezpośrednio po jej zakończeniu. Od kilku lat pracownicy Zakładu zajmują się pracami badawczymi prowadzonymi w ramach projektu „Wrocławskie Spotkania z Historią Gospodarczą".

Zobacz również