Zakład Historii Polski Nowoczesnej

Kontakt

Adres
31-007 Kraków
ul. Gołębia 13, p. 202-205
Telefon
12 6631255; 12 661235; 126631254
 

Kierownik

Pracownicy

Doktoranci

Mgr Mateusz Gancewski

Mgr Michał Kańkowski

Mgr Małgorzata Niechaj

Mgr Stanisław Tokarz

 

Kierunki badań:

      Pracownicy Zakładu Historii Polski Nowoczesnej obejmują swymi zainteresowaniami tak w zakresie badawczym jak też dydaktycznym rozległy obszar mieszczący problematykę społeczną, gospodarczą, kulturową i polityczną ziem polskich i ich mieszkańców w latach 1772 -1918, niekiedy wykraczając także poza tę cezurę. Studia prof. Tomasza Gąsowskiego koncentrują się na trzech obszarach tematycznych. Pierwszy z nich obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX w. Jako przykład można tu przywołać źródłowe rozprawy poświęcone urbanizacji zaboru austriackiego, strukturze narodowościowej oraz społeczno-zawodowej ludności miejskiej, dziejom galicyjskiej inteligencji i ziemiaństwa czy też polityce przemysłowej Sejmu Krajowego. Drugi nurt jego zainteresowań badawczych dotyczy historii Żydów, kwestii żydowskiej, w tym zwłaszcza stosunków polsko-żydowskich w XIX i XX w. Trzecim i zarazem nowym kierunkiem badawczym podjętym w ostatnich latach są studia nad najnowszymi dziejami Polski i Polaków. Dotyczą one solidarnościowej opozycji oraz przełomu roku 1989. Zainteresowania badawcze dr. hab. Michała Baczkowskiego prof. UJ koncentrują się w pierwszym rzędzie na historii wojskowości. W tym zakresie na uwagę zasługują poważne monografie, z których ostania (2012) poświęcona została dziejom austriackich ułanów> Sporo uwagi poświęca także dziejom społecznym i gospodarczym południowej Polski XVIII - XX w. oraz postawom Polaków wobec zaborców. Dr hab. M. Baczkowski prowadzi także badania nad dziejami Krakowa pod panowaniem austriackim w latach 1796-1809 i w dobie Księstwa Warszawskiego, w których również mocno eksponuje aspekt militarny. Badania te zaowocowały również kilkoma wartościowymi opracowaniami monograficznymi. Przedmiotem swych studiów dr. hab. Krzysztof Karol Daszyk uczynił dzieje narodu polskiego w okresie zaborów ze szczególnym uwzględnieniem problematyki krakowsko-galicyjskiej. Główny nurt tych zainteresowań to historia ówczesnej myśli politycznej, społecznej i historycznej (w najszerszym znaczeniu tego słowa, bowiem łącznie z historiozofią) oraz kwestia kształtowania się świadomości zbiorowej Polaków w specyficznych realiach braku własnej państwowości (imponderabilia, mity, stereotypy, dalej kult romantycznych wieszczów oraz recepcja ich twórczości i in.). Dr. hab. Krzysztof Ślusarek obejmuje swymi badaniami obszerną problematykę, na którą składają się: struktura i dzieje społeczeństwa polskiego w XVIII-XX w., funkcjonowanie i przejawy aktywności społeczności lokalnych oraz życie polityczne i społeczne pod zaborami. W ostatnich latach prowadził owocujące publikacjami studia nad przeobrażeniami struktury społecznej ziemiaństwa w Galicji w latach 1772-1914, przemianami politycznymi, społecznymi i cywilizacyjnymi społeczności małomiasteczkowych i wiejskich w XVIII-XX, oraz dziejami zaścianków szlacheckich w Galicji. Dr Tomasz Kargol specjalizuje się w historii społeczno-gospodarczej ziem polskich w XIX i XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem Galicji (m.in. samorząd gospodarczy, prasa ekonomiczna, dzieje ziemiaństwa). W ostatnich kilku latach jego badania naukowe koncentrują się na dwóch głównych problemach: historii ziemiaństwa polskiego oraz sytuacji społeczno-gospodarczej Galicji w okresie I wojny światowej (zniszczenia wojenne i ich odbudowa), które zaowocowały jego rozprawa habilitacyjną..

Zobacz również