IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Colloquia Russica pt. "Rurykowicze w świecie powiązań dynastycznych: polityka, obyczajowość, kultura, religia (X - XVI w.)"

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Pracownia Badań nad dziejami Rusi

 

Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Koło Naukowe Historyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

mają zaszczyt zaprosić na IV Międzynarodową Konferencję Naukową

z cyklu Colloquia Russica

 

„Rurykowicze w świecie powiązań dynastycznych:

polityka, obyczajowość, kultura, religia (X – XVI w.)".

 

Konferencja odbędzie się w dniach 14-16 listopada 2013 roku

W Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych UKW,

Bydgoszcz, Polska

 

Języki konferencji: polski, rosyjski, angielski.

Zakres chronologiczny: X – XVI ww.

 

Proponowany obszar zainteresowań:

 

  • Ruś a kraje skandynawskie (Szwecja, Norwegia, Dania);
  • Ruś a Cywilizacja Zachodnia (Stolica Apostolska, Cesarstwo Niemieckie, Węgry, Polska, zakony rycerskie oraz inne państwa europejskie);
  • Ruś a kraje Cywilizacji Prawosławnej (Bizancjum, Bułgaria i Bałkany, Mołdawia i Wołoszczyzna);
  • Ruś a region kaukaski;
  • Ruś a świat koczowników (Peczyńgowie, Torcy, Połowcy, Mongołowie);
  • Ruś a Wielkie Księstwo Litewskie;
  • Stosunki między udzielnymi księstwami ruskimi.

 

Proponowana tematyka:

-        Mariaże i sojusze dynastyczne;

-        Kontakty polityczne i poselstwa dyplomatyczne;

-        Obyczajowość, kultura i sztuka (przejęcie tradycji i zwyczajów obcych, oddziaływania kulturowe, prądów artystycznych i artystów, ikonografia, świecka i sakralna architektura);

-        Religia (rozpowszechnienie prądów religijnych, teksty religijne i ich recepcja, zabytki sakralne).

 

 

Uczestnictwo w konferencji:

-        Konferencja skierowana przede wszystkim do młodych badaczy, uczestniczyć w niej mogą studenci, absolwenci, doktoranci;

-        Pracownicy naukowi mający wygłosić wykłady otwarte, uczestnicy debat, opiekunowie naukowi studentów będą zapraszani indywidualnie przez organizatorów;

-        Do dnia 1 V 2013 r. należy przysłać wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1) oraz abstrakt referatu (objętość abstraktu 2000-2500 znaków. Uwaga: formularze wypełnione częściowo lub zawierające niepełne dane nie będą rozpatrywane; abstrakty nie mogą przekraczać 2500 znaków). Abstrakty w języku polskim i rosyjskim muszą zawierać tłumaczenie na język angielski. W osobnym pliku należy podać bibliografię do abstraktu;

-        Zgłoszenia i teksty prosimy wysyłać na adres: colloquia.rusica@gmail.com

-        Organizatorzy konferencji zastrzegają sobie prawo selekcji zgłoszonych referatów. Lista zakwalifikowanych osób (referatów) zostanie ogłoszona do 15 VI 2013 r.

-        Opłata dla uczestników wynosi 15 euro (60 zł) i będzie pobierana przy rejestracji uczestników konferencji.

 

Dodatkowe informacje:

-        W ramach konferencji referenci będą mieć zapewnione obiady oraz pokryte koszta noclegu w całości lub części.

-        Koszty podróży ponoszą sami uczestnicy.

-        Organizatorzy zapewniają wsparcie wizowe uczestnikom spoza Unii Europejskiej.

-        Wystąpienie powinno trwać 15 min.

-        Po każdych 3-4 referatach odbędzie się 15-20 minutowa dyskusja.

-        W trakcie konferencji odbywać się będą wykłady otwarte i panele dyskusyjne z pracownikami naukowymi z Polski oraz innych państw Europy Środkowo-Wschodniej oraz prezentacje nowszych prac naukowych z omawianej tematyki.

-        Organizatorzy zapewniają tłumaczenie abstraktów referatów i wykładów otwartych na języki robocze konferencji oraz tłumaczenie podczas debat naukowych.

-        Materiały konferencyjne będą wydane po konferencji w czwartym tomie I serii „Colloquia Russica".

-        Materiały do druku należy dostarczyć najpóźniej do 31 grudnia 2013 r. Wymagania do referatów będą podane osobom zakwalifikowanym.

-        Zaplanowane są różnego rodzaju wydarzenia kulturalne.

 

formularz zgłoszeniowy

 

Koordynatorzy konferencji:

Prof. Dariusz Dąbrowski (Bydgoszcz)

Dr Vitaliy Nagirnyy (Kraków)Data opublikowania: 07.03.2013
Osoba publikująca: Tomasz Tekieli

Zobacz również