Seminarium dziewiętnastowieczne

plaktat
 

Celem seminarium jest integracja środowiska badaczy, studentów i pasjonatów historii XIX wieku. W ramach seminarium przewidziano cykliczne spotkania ze specjalistami zajmującymi się różnymi aspektami badanego okresu, nie tylko historyków, ale także ekspertów z innych dziedzin. Formuła spotkań przewiduje wykład specjalisty z Uniwersytetu Jagiellońskiego bądź innych krajowych lub zagranicznych ośrodków akademickich, a następnie otwartą dyskusję, w której może wziąć udział każdy ze słuchaczy.

W latach 2014-2015 w ramach seminarium odbywał się cykl wykładów pt. Kształty galicyjskich tożsamości, w ramach którego zaproszeni goście przedstawiali problematykę zróżnicowanych (etnicznych, narodowych, religijnych, społecznych) tożsamości na obszarze Galicji. Wygłoszone wówczas wykłady zostały opublikowane w postaci artykułów naukowych jako zeszyt 2 „Prac Historycznych” w 2017 r. (zob. http://www.ejournals.eu/Prace-Historyczne/2017/Numer-2/)

Od końca 2015 roku gośćmi seminarium są badacze zajmujący się szeroko rozumianą problematyką historii XIX wieku.

Koordynatorem seminarium jest dr Adam Świątek: adam.swiatek@uj.edu.pl

 

• 2020.02.25 (wtorek, godz. 15:00, Instytut Historii UJ, sala 17)

wykład dr. Arkadiusza Więcha z Uniwersytetu Jagiellońskiego pt.:

Mecenat polskiej emigracji końca XIX wieku na przykładzie działalności Erazma Józefa Jerzmanowskiego

 

• 2020.01.28 (wtorek, godz. 15:00, Instytut Historii UJ, sala 17)

wykład dr. hab. Barbary Obtułowicz, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie pt.:

Niespełniona nadzieja. Witold Adam Czartoryski (1822-1865)

 

• 2019.12.17 (wtorek, godz. 15:00, Instytut Historii UJ, sala 17)

wykład dr Agnieszki Fulińskiej z Uniwersytetu Jagiellońskiego pt.:

Napoleonis filius rex Poloniae? O związkach Napoleona II (Orlątka) z Polską

 

• 2019.11.05 (wtorek, godz. 15:00, Instytut Historii UJ, sala 17)

wykład dr hab. Magdaleny Nowak z Uniwersytetu Gdańskiego pt.:

Zagadnienie indywidualnych wyborów narodowych na ziemiach polskich dawnej Rzeczypospolitej na przełomie XIX i XX wieku (wybrane przykłady)

 

• 2019.10.22 (wtorek, godz. 15:00, Instytut Historii UJ, sala 17)

wykład mgr. Kamila Szadkowskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego pt.:

Dwór cesarza Napoleona. Wstęp do zagadnienia

 

• 2019.06.06 (czwartek, godz. 16:45, Instytut Historii UJ, sala 108)

wykład dr. Pawła Brzegowego z Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie / Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. J. Tischnera w Krakowie pt.:

Wkład Antoniego Rehmana w geobotaniczne i ludoznawcze poznanie Afryki Południowej

 

• 2019.05.23 (czwartek, godz. 16:45, Instytut Historii UJ, sala 108)

wykład dr. Róberta-Miklósa Nagya z Uniwersytetu Babes-Bolyai w Kluż-Napoka w Rumuni pt.:

Poles and Ukrainians in the Transylvanian coal mining industry between 1880-1914

 

• 2019.03.21 (czwartek, godz. 16:45, Instytut Historii UJ, sala 108)

wykład dr. Mateusza Mataniaka z Pracowni Wydawnictw Źródłowych Uniwersytetu Jagiellońskiego pt.:

Namiestnictwo galicyjskie w latach 1854-1914. Organizacja i kompetencje

 

• 2018.12.06 (czwartek, godz. 17:00, Instytut Historii UJ, sala 108)

wykład dr. Konrada Meusa z Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie pt.:

Izba Handlowa i Przemysłowa we Lwowie (1850-1918) – instytucja i ludzie. Stan badań, archiwalia, metody badawcze

 

• 2017.04.26 (środa, godz. 13:30, Instytut Historii UJ, sala 210)

wykład doc. dr Ołeny Arkuszy z Instytutu Ukrainoznawstwa im. I. Krypjakewycza NAN Ukrainy / Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. I. Franki we Lwowie pt.:

„Każdy Rusin sam dla siebie z nieśmiałością jeszcze duma o swojej Rusi...”. Rusini galicyjscy drugiej połowy XIX – początku XX wieku między ukraińskim i wszechruskim wariantem tożsamości narodowej

 

• 2017.03.13 (poniedziałek, godz. 15:00, Instytut Historii UJ, sala 108)

wykład dr. Sławomira Dorockiego i mgr. Pawła Brzegowego z Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie pt.:

Stulecie naturalistów. O wkładzie dziewiętnastowiecznych przyrodników z C.K. Uniwersytetu Cesarza Franciszka I we Lwowie w naukę światową

 

• 2017.01.19 (czwartek, godz. 17:00, Instytut Historii UJ, sala 108)

wykład dr. hab. Łukasza Tomasza Sroki, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie pt.:

Źródła do badań elit galicyjskich w zbiorach archiwów lwowskich

 

• 2016.05.16 (poniedziałek, godz. 15:00, Instytut Historii UJ, sala 212)

wykład dr. hab. Mariana Małeckiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego pt.:

Dorobek Wydziału Krajowego sejmu galicyjskiego

 

• 2016.04.13 (środa, godz. 18:30, Instytut Historii UJ, sala 108)

wykład mgr. Łukasza Kossackiego-Lytwyna z Uniwersytetu Jagiellońskiego pt.:

Pośród Polaków, Rusinów i Żydów. Dziedzictwo staropolskie w XIX-wiecznym Jaworowie

 

• 2016.03.17 (środa, godz. 17:00, Instytut Historii UJ, sala 108)

wykład mgr. Piotra Kuligowskiego z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu pt.:

Idee wspólnoty i podmiotowości politycznej w kręgach polskiej lewicy emigracyjnej (1832-1882)

 

• 2015.12.15 (wtorek, godz. 18:30, Instytut Historii UJ, sala 108)

wykład dr. Sławomira Dorockiego i mgr. Pawła Brzegowego z Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie pt.:

Z wiatrem i pod wiatr. Zakład przyrodoleczniczy w Krynicy i jego kuracjusze w trzeciej i czwartej ćwierci XIX w.

 

• 2015.12.03 (czwartek, godz. 17:00, Instytut Historii UJ, sala 2)

wykład dr. hab. Tomasza Kargola pt.:

O świadomości chłopów w Galicji w pierwszej połowie XIX w.

 

• 2015.06.11 (czwartek, godz. 17:00, Instytut Historii UJ, sala 108)

wykład prof. dr. hab. Jadwigi Hoff z Uniwersytetu Rzeszowskiego pt.:

Poczucie tożsamości mieszkańców małego miasta galicyjskiego

 

• 2015.05.13 (środa, godz. 17:00, Instytut Historii UJ, sala 17)

wykład dr. Piotra Szlanty z Uniwersytetu Warszawskiego pt.:

Długie pożegnanie z Austrią. Ewolucja stosunku Polaków do monarchii habsburskiej 1914-1918

 

• 2015.04.22 (środa, godz. 17:45, Instytut Historii UJ, sala 108)

wykład dr hab. Krzysztofa Ślusarka pt.:

Drobna szlachta w Galicji – pytania o tożsamość społeczną i narodową

 

• 2015.03.24 (wtorek, godz. 17:00, Instytut Historii UJ, sala 108)

wykład mgr. Pawła Jakubca z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie pt.:

„Dwie dusze” – czyli poszukiwanie tożsamości kulturowej, społecznej i narodowej ludności chłopskiej Galicji w XIX i w początkach XX w.

 

• 2015.02.25 (środa, godz. 16:45, Instytut Historii UJ, sala 108)

wykład dr. Tomasza Pudłockiego pt.:

W poszukiwaniu tożsamości kobiet w Galicji. Przykład inteligentek z miast prowincjonalnych w II. połowie XIX wieku

 

• 2015.01.20 (wtorek, godz. 17:00, Instytut Historii UJ, sala 108)

wykład dr. Mateusza Drozdowskiego pt.:

„Primum non nocere?” Austro-polska tożsamość elit politycznych Galicji w dobie autonomii

 

• 2014.12.17 (środa, godz. 17:00, Instytut Historii UJ, sala 17)

wykład dr. Franciszka Wasyla pt.:

„Gente Armeni, natione Poloni” – tożsamość Ormian galicyjskich w XIX wieku

 

• 2014.10.27 (poniedziałek, godz. 18:30, Instytut Historii UJ, sala 108)

wykład prof. dr. hab. Tomasza Gąsowskiego pt.:

Żydzi galicyjscy w poszukiwaniu nowej tożsamości

 

• 2014.06.11 (środa, godz. 17:00, Instytut Historii UJ, Aula im Ks. Tischnera)

wykład dr. hab. Andrzeja A. Zięby pt.:

Polskość jako wybór. Etniczności Galicji a narodowa tożsamość polska

 

• 2014.05.15 (czwartek, godz. 17:00, Instytut Historii UJ, sala 17)

wykład dr. hab. Włodzimierza Osadczego, prof. KUL pt.:

Ile Zachodu na Ukrainie Zachodniej? Galicyjskie metamorfozy wyboru cywilizacyjnego Rusinów/Ukraińców

 

• 2014.05.08 (czwartek, godz. 17:00, Instytut Historii UJ, sala 17)

wykład dr. hab. Michała Baczkowskiego, prof. UJ pt.:

Problemy tożsamościowe żołnierzy c.k. armii

 

• 2014.03.13 (czwartek, godz. 17:00, Instytut Historii UJ, sala 17)

wykład doc. dr. Marjana Mudrego z Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki pt.:

„Gente Rutheni, natione Poloni”. Kwestia wyboru między polską a ukraińską (ruską) narodowością w dyskursie społeczno-politycznym w XIX-wiecznej Galicji 

Data opublikowania: 03.03.2014
Osoba publikująca: Tomasz Tekieli

Zobacz również