Obrona pracy dyplomowej w Instytucie Historii. Egzamin licencjacki i magisterski.

1. Student może zostać dopuszczony do egzaminu dyplomowego (licencjackiego, magisterskiego) w przypadku gdy: spełnił wszystkie wymogi określone w programie studiów,  uzyskał pozytywne recenzje pracy od promotora i recenzenta, złożył wszystkie wymagane dokumenty w Sekretariacie Instytutu Historii. W przypadku gdy jedna z recenzji jest negatywna zostaje wyznaczony dodatkowy recenzent. Praca uzyskuje ocenę pozytywną gdy dodatkowy recenzent ocenił ja na ocenę co najmniej dostateczną.

2. Z przebiegu egzaminu dyplomowego sporządza się protokół obejmujący w szczególności: treść zadawanych pytań, oceny udzielanych odpowiedzi, ocenę końcową egzaminu dyplomowego, ocenę pracy oraz ogólny wynik studiów.

3. W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do tego egzaminu dziekan wyznacza drugi ostateczny termin egzaminu dyplomowego. Powtórny egzamin dyplomowy nie może się odbyć później niż trzy miesiące od daty pierwszego egzaminu.

4. Egzamin dyplomowy może być kwestionowany przez studenta w drodze egzaminu komisyjnego. Dziekan może na wniosek studenta złożony na 7 dni od wyznaczonego dnia egzaminu dyplomowego wyznaczyć dodatkowy termin egzaminu dyplomowego, uznając za usprawiedliwione nieprzystąpienie przez studenta do tego egzaminu. 

Zobacz również