Procedura złożenia pracy dyplomowej

Zgodnie z  zarządzeniem nr 20 Rektora UJ z 18 lutego 2019 roku w sprawie elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych oraz z Zarządzeniem nr 24 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 27 lutego 2019 roku, promotor pracy dyplomowej, na 3 tygodnie (ale nie później niż do 1 września) przed planowaną obroną, zobowiązany jest zgłosić do sekretariatu (osobiście lub droga mailową na adres a.zwadlo@uj.edu.pl – studia I stopnia; justyna.galuszka@uj.edu.pl – studia II stopnia) podstawowe dane dotyczące pracy:

 1. Tytuł pracy dyplomowej
 2. Dane autora pracy
 3. Dane recenzentów
 4. Dane członków Komisji egzaminacyjnej

W celu zarchiwizowania pracy w systemie  AP (ARCHIWUM PRAC) student powinien wykonać następujące czynności:

 1. Wypełnić w systemie AP formularza zawierające szczegółowe dane dotyczące pracy czyli słowa kluczowe, streszczenie pracy w języku polskim i angielskim
 2. Wygenerować z systemu AP oświadczenia o prawach autorskich, które następnie jest składane w sekretariacie ds. studenckich
 3. Wprowadzić do systemu AP ostatecznej wersji pracy  oraz ewentualnych załączników. Załączniki powinny być spakowane do jednego pliku archiwum  (ZIP, RAR, 7Z) a ich rozmiar nie powinien przekraczać 200MB.

Instrukcje wprowadzania danych do systemu AP można znaleźć na stronie: http://usosownia.uj.edu.pl/ap. Do obrony będą dopuszczone prace zatwierdzone przez promotora i zrecenzowane,  tj. posiadające w systemie AP status „5-praca gotowa do obrony”.

 

Na 3 dni przed obroną pracy dyplomowej student powinien złożyć w sekretariacie:

W sekretariacie nie składamy papierowej wersji pracy dyplomowej.

 1. Oświadczenie o prawach autorskich wypełnione i wydrukowane z systemu APD
 2. W przypadku ubiegania się o wydanie odpisów dyplomu i suplementu w języku angielskim należy złożyć wniosek
 3. potwierdzenie dokonania opłaty za dyplom
  (60 zł za dyplom w j. polskim + 40 zł za każdy dodatkowy odpis w j. obcym). Opłatę należy wnieść na indywidualne konto studenckie, którego numer można uzyskać w sekretariacie lub drogą mailową).
 4. wypełniony formularz dotyczący Monitorowania Losów Absolwentów UJ http://www.jakosc.uj.edu.pl/absolwent/formularz

 

Zobacz również