Procedura złożenia pracy dyplomowej

Zgodnie z zarządzeniem nr 83 Rektora UJ z dnia 28 lipca 2020 roku student po akceptacji pracy przez promotora, na 3 tygodnie (ale nie później niż do 1 września) przed planowaną obroną, zobowiązany jest zgłosić do sekretariatu (osobiście lub droga mailową na adres a.zwadlo@uj.edu.pl – studia I stopnia; k.boryczka@uj.edu.pl – studia II stopnia) podstawowe dane dotyczące pracy:

 1. Tytuł pracy dyplomowej
 2. Dane autora pracy
 3. Dane recenzentów
 4. Dane członków Komisji egzaminacyjnej

W celu zarchiwizowania pracy w systemie  AP (ARCHIWUM PRAC) student powinien wykonać następujące czynności:

 1. Wypełnić w systemie AP formularza zawierające szczegółowe dane dotyczące pracy czyli słowa kluczowe, streszczenie pracy w języku polskim i angielskim
 2. zatwierdzić oświadczenie o samodzielności i oryginalności przygotowywanej pracy oraz że nie zawiera ona informacji podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych
 3. Wprowadzić do systemu AP ostatecznej wersji pracy  oraz ewentualnych załączników. Załączniki powinny być spakowane do jednego pliku archiwum  (ZIP, RAR, 7Z) a ich rozmiar nie powinien przekraczać 200MB.

Instrukcje wprowadzania danych do systemu AP można znaleźć na stronie: http://usosownia.uj.edu.pl/ap. Do obrony będą dopuszczone prace zatwierdzone przez promotora i zrecenzowane,  tj. posiadające w systemie AP status „5-praca gotowa do obrony”.

 

W sekretariacie nie składamy papierowej wersji pracy dyplomowej.

Przed obroną pracy dyplomowej student zobowiązany jest złożyć w sekretariacie następujące dokumenty: (Zarządzenie nr 3 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 11 stycznia 2021 roku)

Wszystkie wymagane dokumenty można przesłać listem poleconym na adres Instytutu Historii lub przesłac w formie skanu z tym, że skany muszą zostać wysłane za posrednictwem poczty elektronicznej w domenie student.uj.edu.pl (z innych nie będą przyjmowane)

 
 
 1. wniosek o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów
  a) studenci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/20 powinni złożyć wniosek
  studenci, którzy rozpoczęli studia od roku akademickiego 2019/20 oraz którzy wznowili studia w roku akad. 2019/20 powinni złożyć wniosek
 2. potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie dyplomu lub odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów (w przypadku, gdy opłata jest naliczana; Opłatę należy wnieść na indywidualne konto studenckie, którego numer można uzyskać w sekretariacie lub drogą mailową)
 3. oświadczenie o posiadaniu dostępu do urządzenia obsługującego wybraną technologię informatyczną wyposażonego w kamerę i mikrofon oraz dostępu do sieci Internet, zapewniających odpowiednią jakość przekazu audio i wideo 
 4. informacja o planowanej obecności innych osób w trakcie egzaminu dyplomowego–w przypadku, gdy egzamin dyplomowy przeprowadzany jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a obecność innych osób wynika z ustalonych z Działem ds. Osób Niepełnosprawnych UJ warunków adaptacji egzaminu dyplomowego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
 5. oświadczenie o wypełnieniu wszystkich obowiązków wynikających z regulaminów wybranych form wsparcia realizowanych na UJ w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w których student brał udział, w szczególności o dostarczeniu dokumentów i złożeniu oświadczeń wymaganych ww. regulaminami, potwierdzone przez właściwą jednostkę administracji ogólnouczelnianej UJ–w przypadku, gdy student korzystał z ww. form wsparcia

 

 

 

 

 

 

Zobacz również