Procedura złożenia pracy dyplomowej

Zgodnie z  zarządzeniem nr 20 Rektora UJ z 18 lutego 2019 roku w sprawie elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych oraz z Zarządzeniem nr 24 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 27 lutego 2019 roku, promotor pracy dyplomowej, na 3 tygodnie (ale nie później niż do 1 września) przed planowaną obroną, zobowiązany jest zgłosić do sekretariatu (osobiście lub droga mailową na adres a.zwadlo@uj.edu.pl – studia I stopnia; justyna.galuszka@uj.edu.pl – studia II stopnia) podstawowe dane dotyczące pracy:

  1. Tytuł pracy dyplomowej
  2. Dane autora pracy
  3. Dane recenzentów
  4. Dane członków Komisji egzaminacyjnej

W celu zarchiwizowania pracy w systemie  AP (ARCHIWUM PRAC) student powinien wykonać następujące czynności:

  1. Wypełnić w systemie AP formularza zawierające szczegółowe dane dotyczące pracy czyli słowa kluczowe, streszczenie pracy w języku polskim i angielskim
  2. Wygenerować z systemu AP oświadczenia o prawach autorskich, które następnie jest składane w sekretariacie ds. studenckich
  3. Wprowadzić do systemu AP ostatecznej wersji pracy  oraz ewentualnych załączników. Załączniki powinny być spakowane do jednego pliku archiwum  (ZIP, RAR, 7Z) a ich rozmiar nie powinien przekraczać 200MB.

Instrukcje wprowadzania danych do systemu AP można znaleźć na stronie: http://usosownia.uj.edu.pl/ap. Do obrony będą dopuszczone prace zatwierdzone przez promotora i zrecenzowane,  tj. posiadające w systemie AP status „5-praca gotowa do obrony”.

 

W sekretariacie nie składamy papierowej wersji pracy dyplomowej.

Na 3 dni przed obroną pracy dyplomowej student powinien złożyć w sekretariacie:

1. Oświadczenie o prawach autorskich wypełnione i wydrukowane z systemu AP

2. W przypadku ubiegania się o wydanie odpisu dyplomu i suplementu w tłumaczeniu na język angielski należy złożyć odpowiedni wniosek:

a) studenci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/20 powinni złożyć wniosek

b) studenci, którzy rozpoczęli studia od roku akademickiego 2019/20 oraz którzy wznowili studia w roku akad. 2019/20 powinni złożyć wniosek2

3. potwierdzenie dokonania opłaty za dyplom
Opłatę należy wnieść na indywidualne konto studenckie, którego numer można uzyskać w sekretariacie lub drogą mailową).

Ad. a) oryginał dyplomu i suplementu i ich dwa odpisy to koszt 60 zł; odpis dyplomu i suplementu w języku angielskim – opłat 40 zł za każdy komplet

Ad. b) bezpłatnie absolwenci otrzymują oryginał dyplomu i suplementu oraz ich dwa odpisy lub dyplom i suplement oraz 1 odpis w języku polskim i 1 odpis w języku angielskim; dodatkowo można wnioskować o odpis dyplomu w języku angielskim – koszt 20 zł i odpis suplementu w języku angielskim – koszt 20 złotych

4. wypełniony formularz dotyczący Monitorowania Losów Absolwentów UJ http://www.jakosc.uj.edu.pl/absolwent/formularz

 

Zobacz również