Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Współpraca krajowa i międzynarodowa

REKRUTACJA  NA SEMESTR ZIMOWY I CAŁY ROK AKADEMICKI 2022/2023

 

Program Mobilności Studentów MOST http://www.most.amu.edu.pl/ to program wymiany studentów i doktorantów uniwersytetów polskich, opiera się on na zasadach programu wymiany studentów Socrates (obecnie Erasmus). Od 1999 r. cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, umożliwiając studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednej z ponad dwudziestu, polskich uczelni partnerskich. Koordynatorem Programu jest Uniwersytecka Komisja Kształcenia (UKK) działająca na zlecenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP). Warunki studiowania w Programie określa Regulamin Programu Mobilności Studentów MOST, który można znaleźć poniżej oraz na stronie www.uka.amu.edu.pl. Program MOST daje możliwość odbycia części studiów (semestru lub roku akademickiego) na innej uczelni. Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów. Uczestniczyć w Programie może student po ukończeniu drugiego semestru studiów – w przypadku studentów studiów I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich lub pierwszego semestru – w przypadku studentów studiów II stopnia.

 

Termin rekrutacji  na semestr zimowy i cały rok akademicki 2022/2023:

15 kwietnia - 15 maja 2022 r.

 

Informacje  dla osób uczestniczących w programie most znajdują się pod adresem:

https://studiuje.uj.edu.pl/studenci/mobilnosc/program-most

Koordynatorem programu w Instytucie Historii UJ jest mgr Justyna Zięba, mail: justyna1.zieba@uj.edu.pl    tel. 12 6631433

Instytut Historii UJ od szeregu już lat uczestniczy w programie Erasmus (obecnie pod nazwą Erasmus+), który adresowany jest do studentów, (w tym również uczestników studiów doktoranckich) oraz pracowników naszego Instytutu. W ramach zawartych umów nasi pracownicy i studenci mogą wyjeżdżać na krótkotrwałe staże (pracownicy) i kilkumiesięczne stypendia (studenci) do kilkudziesięciu ośrodków akademickich w Europie. Pełna ich lista znajduje się na stronie internetowej naszego Instytutu (https://historia.uj.edu.pl/instytut-of-history)

Studenci decydujący się na wyjazd muszą przygotować program swoich studiów w ośrodku partnerskim – tzw. Learning Agreement, który przed wyjazdem musi być zatwierdzony przez instytutowego koordynatora programu Erasmus (w naszym Instytucie koordynatorem jest dr Rafał Szmytka). Ogólne wytyczne programu zalecają, aby podczas studiów za granicą student uzyskał 30 pkt ECTS w ciągu semestru (60 ECTS w ciągu roku akademickiego). Nie jest to jednak bezwzględny wymóg. Ponieważ oferta stypendialna adresowana jest obecnie do uczestników wszystkich trzech etapów studiów magistranci i doktoranci niejednokrotnie opracowują Learning Agreement przewidujący uzyskanie znacznie mniejszej liczby punktów ECTS. W wielu wypadkach jest to w pełni uzasadnione, zwłaszcza jeżeli wyjazd ma umożliwić kwerendę archiwalną czy biblioteczną.

Podstawowe informacje dla studentów pragnących ubiegać się o stypendium w ramach programu Erasmus+ znajdują się na stronie Działu Obsługi Studentów Zagranicznych UJ:  https://erasmus.uj.edu.pl/outgoing/ka103

Rekrutacja na stypendium programu Erasmus+ na rok akademicki 2024/2025

 

Miejsce i forma składania dokumentów:

Obowiązkowe złożenie wniosków online. Jeśli wystąpią problemy ze złożeniem wniosku online dokumenty składane są u koordynatorów instytutowych – w terminie nieprzekraczającym końca procesu rekrutacji

 

Harmonogram rekrutacji dodatkowej na wyjazdy w semestrze letnim 2024/2025:

 

 • I tura (podstawowa): 15.01.2024 – 07.03.2024

 • 15.01. – 05.02.2024 – składanie wniosków przez USOSweb
 • 06.02. – 19.02.2024 – kwalifikacja i zatwierdzenie wyjazdów w USOSweb
 • 20.02. – 26.02.2024 – procedura odwoławcza
 • 27.02. – 07.03.2024 – rozpatrzenie odwołań, ostateczne zatwierdzenie wyjazdów w USOSweb
 •  

  II tura (uzupełniająca): 13.05.2024 – 27.06.2024

 • 13.05. – 27.05.2024 – składanie wniosków przez USOSweb
 • 28.05. – 10.06.2024 – kwalifikacja i zatwierdzenie wyjazdów w USOSweb
 • 11.06. – 17.06.2024 – procedura odwoławcza
 • 18.06. – 27.06.2024 – rozpatrzenie odwołań, ostateczne zatwierdzenie wyjazdów w USOSweb

 

Kryteria kwalifikacji:

Ocena złożonych dokumentów, bez rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Wymagane dokumenty: 

1.  List motywacyjny zawierający nazwę wybranego uniwersytetu, uzasadnienie wyboru, plan pobytu z określeniem ilości miesięcy planowanego pobytu (od 3 do 10 miesięcy w ramach jednego roku akademickiego) oraz podaniem semestru (zimowy lub letni, w wypadku pobytu do 5 miesięcy). Można wskazać dodatkowo dwie uczelnie, do których można pojechać w przypadku niezakwalifikowania się do pierwszej.

DODATKOWO: w liście motywacyjnym należy wskazać pracownika naukowego UJ – promotora lub opiekuna naukowego, który w razie wątpliwości komisji będzie mógł potwierdzić kompetencje i zainteresowania naukowe studenta/studentki.

2. Zaświadczenie o średniej ocen z dotychczasowego toku studiów potwierdzone przez instytut lub dziekanat (nie dotyczy doktorantów). Wszystkich studentów wyjeżdżających z puli miejsc Wydziału Historycznego obowiązuje minimalna średnia ważona z dotychczasowego przebiegu studiów – 3.5.

3. Dokument poświadczający znajomość języka obcego, zgodnie ze szczegółowymi kryteriami zawartymi w umowie z instytutem, w którym chce studiować. Akceptowane są następujące formy potwierdzenia: zaświadczenie z JCJ UJ, szkoły językowej, certyfikaty językowe (w przypadku certyfikatów akceptowane są kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem).

4. CV obejmujące m.in. zainteresowania naukowe, osiągnięcia (udział w konferencjach naukowych, publikacje), działalność w Kole Naukowym, Samorządzie Studenckim, ESN, stowarzyszeniach, działalność no profit, społeczną, charytatywną (można dołączyć potwierdzające to zaświadczenia).

Dokumenty 1-3 należy przesłać na adres e-mail koordynatora: rafal.szmytka@uj.edu.pl

 

Zgłoszenia będą weryfikowane na podstawie poniższej punktacji (max 15 pkt.):

 1. Średnia ocen: 3,5-5 pkt.
 2. Znajomość języka: 1-3 pkt.
 3. List motywacyjny wraz ze wskazaniem kontaktu do opiekuna naukowego: 1-4 pkt.
 4. CV / aktywność naukowa, społeczna, kulturalna: 1-3 pkt

 

 

Na rok akademicki 2024/2025 Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oferuje możliwość wyjazdu do następujących uniwersytetów:

A WIEN01 Universität Wien

B ANTWERP01 Universiteit Antwerpen

B LEUVEN01 Katholieke Universiteit Leuven

BG VELIKO01 Velikoturnovski Universitet „Sv.Sv. Kiril i Metodil”

CZ OSTRAVA02 Ostravská Univerzita

D BONN01 Universität Bonn

D FREIBUR01 Albert-Ludwigs Universität Freiburg

D HEIDELB01 Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

D KIEL01 Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

D KOLN01 Universität zu Köln

D ERFURT05 Universität Erfurt

E SANTIAG01 Universidad de Santiago de Compostela

E ZARAGOZ01 Universidad de Zaragoza

F LILLE01 Université de Lille

F PARIS01 Université Paris 1 Panthéon Sorbonne

I BOLOGNA01 Università di Bologna - Alma Mater Studiorum

IRL CORK01 University College Cork

LT KAUNAS01 Vytauto Didžiojo universitetas

NL NIJMEGE01 Radboud Universiteit Nijmegen

SK BRATISL02 Univerzita Komenského v Bratislave

S VAXJO03 Linneuniversitetet

N OSLO01 Universitetet i Oslo 

 

   Zgodnie z zawartą  umową z Uniwersytetem w Orleanie studenci z naszego Instytutu mają możliwość wyjazdu na studia do Francji. Oferta jest przeznaczona dla studentów I roku studiów magisterskich, których temat pracy magisterskiej w jakimś stopniu dotyczy dziejów Francji. W ramach studiów na II roku studiów magisterskich mogą studiować jeden lub dwa semestry w Orleanie i uzyskać podwójny dyplom ukończenia obu Uczelni. Warunkiem wyjazdu jest znajomość języka francuskiego co najmniej na poziomie B2. Wymagana jest także dobra znajomość języka angielskiego, gdyż w tym języku należy napisać czterostronnicowe streszczenie pracy oraz przeprowadzany jest egzamin magisterski (może też być w języku francuskim), w którym uczestniczy przedstawiciel z Uniwersytetu w Orleanie. Zgodnie z umową żadna ze stron nie zabezpiecza środków materialnych na przejazd i pobyt. Niezbędne jest zatem uzyskanie przez studenta stypendium (Erasmus, francuskie stypendia rządowe itp.).

      Informujemy jednocześnie, iż wprawdzie z oferty skorzystać może teoretycznie 5 naszych studentów, jednak umowa zakłada zasadę parytetu, czyli liczba studentów z Polski musi odpowiadać liczbie studentów, którzy przyjadą z Francji. W przypadku gdy liczba zainteresowanych będzie przekraczać ilość miejsc przeprowadzona zostanie selekcja, a jej kryterium będą tematyka podjętej pracy oraz znajomość języka francuskiego. Ewentualne zapytania proszę kierować do Z-cy Dyrektora ds. Studenckich.

Nieprzerwanie od 2015 roku Pracownia Antropologii Historycznej organizuje wyjazdy naukowe do Belgii, w których udział biorą studenci uczestniczący w prowadzonych przez dr. Rafała Szmytkę kursach dotyczących mikrohistorii w epoce nowożytnej. Odbywają się one w ścisłej współpracy z Universiteit Antwerpen, a w szczególności z profesorem Guido Marnefem.

Wyjazdy te realizują dwa zasadnicze cele: 
1. rozwijają wyniesioną z zajęć w Polsce wiedzę o historii miasta i wprowadzają ją w bezpośredni kontekst przedmiotu rozważań; 
2. studenci biorą udział w międzynarodowym sympozjum odbywającym się na Universiteit Antwerpen poświęconym wybranym aspektom historii miejskiej. Stronę belgijską reprezentują studenci realizujący kurs prowadzony przez prof. Guido Marnefa pt.: Cultuurgeschiedenis: Nieuwe Tijd.

23 kwietnia 2015 roku warsztaty i sympozjum odbyły się pt.: Urban history: myths and cliches in the history of Antwerp in the times of Reformation and Catholic Revival, natomiast 25 kwietnia 2016 roku przedmiotem dyskusji był ikonoklazm i tzw. rok cudów: Hedge preachings and the Beeldenstorm in popular culture. 450 anniversary of the Wonder Year. Z kolei ostatnie spotkanie, jakie miało miejsce 27 kwietnia 2017 roku, koncentrowało się na zagadnieniach radosnych wjazdów do miast Księstwa Brabancji: Joyous Entries to the cities of Brabant in the early modern period. Continuity or discontinuity of a medieval tradition?

Udział w anglojęzycznym sympozjum wymaga od jego uczestników uprzedniego przygotowania: odpowiednio wcześniej studenci z Antwerpii i Krakowa otrzymują tę samą literaturę, teksty źródłowe oraz listę zagadnień. Przed wspólnymi warsztatami tworzą kilkuosobowe grupy, które przygotowują się do dyskusji w ramach jednego z „podtematów”. Samo sympozjum składa się z dwóch części: warsztatowej, podczas której małe grupy polskie łączą się z ze swoimi belgijskimi odpowiednikami i dyskutują w obrębie danego „podtematu” oraz z otwartej sesji plenarnej, podczas której grupy zadaniowe prezentują wyniki swoich prac. Wówczas też odbywa się generalna dyskusja.

Ideą współpracy z Universiteit Antwerpen jest stworzenie w przyszłości wspólnego polsko-belgijskiego kursu w zakresie historii kultury i historii miejskiej, który zwiększałby szanse na mobilność studentów. Do tej pory wyjazdy kończyły się dużym sukcesem. Udział w nich oraz konfrontacja z belgijskimi koleżankami i kolegami podczas sympozjum przekonały polskich oraz belgijskich studentów i studentki o ich własnej wartości, zachęciły do podejmowania dalszych wyzwań i nauczyły ciekawości świata.

Ponadto, podczas każdego z wyjazdów organizowane są spotkania z ekspertami w dziedzinach związanych z tematyką warsztatów: w 2015 roku odbył się w Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience (oddział belgijskiej biblioteki narodowej) pokaz specjalny starych druków, który przygotował Steven Van Impe, kierownik działu starych druków i manuskryptów; w 2016 uczestnicy wyjazdu zwiedzili Flandrię Zachodnią oraz Westhoek, w których rozpoczął się ruch obrazoburczy w 1566 roku oraz wysłuchali wykładu prof. Guido Marnefa, specjalisty w dziedzinie Reformacji w Krajach Nizinnych; w 2017 roku w ramach podróży do Belgii odbyła się także jednodniowa wycieczka do Holandii, gdzie głównym celem było spotkanie z Rosalie van Gulick, kuratorką sztuki niderlandzkiej i członkinią CODART-u, która zaprezentowała w autorskim wykładzie kolekcję Het Mauritshuis. Ponadto, dzięki uprzejmości OCMW Antwerpen a w szczególności kuratorów Daniela Christiaensa i Dirka Kinta uczestnicy wyjazdu mogli zapoznać się ze sposobem funkcjonowania systemu opieki społecznej w nowożytnej Antwerpii oraz zwiedzić pod przewodnictwem Dirka Kinta wystawę w Het Maagdenhuis (dawny sierociniec dla dziewcząt). W takim kształcie wyjazdy te wpisują się w ramy renesansowej peregrinatio academica – podróży kształtującej osobowość i otwierającej na wielokulturowy charakter Starego Kontynentu.

Wraz z prof. Guido Marnefem chcielibyśmy kontynuować tę współpracę i doprowadzić do dwóch spotkań seminaryjnych rocznie – jednego w Belgii i jednego w Polsce.

 

Cele wyjazdu:

- zwiększenie mobilności studentów;
- przełamywanie stereotypicznego postrzegania krajów Starej i Nowej Europy;
- przeniesienie wiedzy teoretycznej wyniesionej z sal uniwersytetu w przestrzeń miejską;
- podniesienie umiejętności prowadzenia rzeczowej dyskusji;
- podniesienie indywidualnych zdolności interpersonalnych;
- nabranie pewności siebie;
- stosowanie języka angielskiego w merytorycznej dyskusji.

Wyjazdy w liczbach:

liczba uczestników: 10-15 studentów antropologii historycznej;
liczba uczestników warsztatów: 25-30 osób;
liczba dni: 5-7;